Nauka

Kolaż zdjęć laboratoryjnych

Nauki farmaceutyczne to dyscyplina obejmująca projektowanie cząsteczek aktywnych, ich syntezę, analizę, przez opracowanie innowacyjnych postaci leku, badania (przed)kliniczne, po prawne aspekty związane z ich wdrażaniem i obrotem.

Na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzimy blisko 50 projektów naukowo-badawczych o wartości ponad 47 mln zł. 
Ich zestawienie dostępne jest tutaj
 

Nasze osiągnięcia:

W wyniku badań naukowych prowadzonych w Microbiota Lab pracownicy podjęli próbę komercjalizacji postbiotycznego metabolitu urolityny A jako potencjalnego nowego leku na atopowe zapalenie skóry podawanego w formie maści bądź kremu.


Pracownicy Zakładu Chemii Leków opracowali metody LC-MS/MS umożliwiające oznaczanie takrolimusu, inhibitora kalcyneuryny zarówno w tkance wątrobowej jak i nerkowej, jak również w postaci wolnej frakcji.


W Katedrze Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej uzyskano na drodze biosyntezy innowacyjne selektywne immunosupresanty o strukturze selenopolisacharydowej, opracowano metody ich otrzymywania, izolacji i przeprowadzono rozszerzone badania farmakologiczne.


Pracownicy Katedry Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej są współtwórcami koncepcji inhibicji powstawania kompleksu białek PEX14 i PEX5 jako nowej strategii w terapii chorób pasożytniczych. Badania te były podstawą do przyznania prestiżowej nagrody naukowej Erwin Schroedinger Preis dla jednego z naszych naukowców.


W Katedrze Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej opracowano inhalacyjną postać teranostyczną do podawania i monitorowania dystrybucji w tkance płucnej leków przeciwgruźliczych. Opracowano metodę kontrastowania obrazów tkanki płucnej za pomocą MRI. Opracowano zintegrowaną metodykę monitorowania transportu masy w obrębie tabletek matrycowych podczas uwalniania substancji leczniczej. 


W Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych zidentyfikowano struktury dwóch nowych bioaktywnych związków cynoglosolu i rinderolu w kulturach korzeniowych Cynoglossum columnae Ten.


W Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych opracowano bifunkcjonalną platformę wykorzystującą aerożel krzemoorganiczny wzmocniony włókniną w hodowlach in vitro korzeni transformowanych Rindera graeca, do jednoczesnej immobilizacji biomasy oraz ekstrakcji in situ naftochinonów o właściwościach cytotoksycznych.


W Zakładzie Farmacji Stosowanej opracowano system nawigacji chirurgicznej do leczenia nowotworów wspomagany obrazowaniem fluorescencyjnym opartym o wzbudzanie fluorescencji komórek znakowanych formulacjami genowymi rAAV.

W tym samy Zakładzie opracowano recepturową formulację emulsyjną o podwyższonej lepkości do miejscowego wprowadzania sterydowych leków przeciwzapalnych u dzieci.


Pracownicy Zakładu Chemii Fizycznej odkryli nową formę krystaliczną 17-β-estradiolu i opracowali metodę jej otrzymywania (patent 423041).

W tym samym Zakładzie opracowano metodę analizy rodników techniką EPR w modelu zarodków Danio rerio in vivo ( PCT/IB2021/055356).


W Zakładzie Chemii Analitycznej zsystezowano nowe fosforany wapnia wzbogacone w jony selenianowe IV (hydroksyapatyty, bruszyt).

Pracownicy Zakładu Chemii Analitycznej opracowali także nowe kompozyty nieorganiczno-organiczne do potencjalnych zastosowań w terapii schorzeń kostnych.

W tym samym Zakłądzie opracowano nowe nośniki do dokostnego podawania leków stosowanych w terapii schorzeń kostnych (simwastatyny, bisfosfonianów, raloksyfenu).