Toksykologia z elementami kryminalistyki

Studia II stopnia niestacjonarne

studia trwają 2 lata

O kierunku
Celem kształcenia na kierunku „TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI” jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu toksykologa. Program tych studiów łączy wiedzę z zakresu nauk farmaceutycznych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.
Są to studia o profilu ogólnoakademickim. Ćwiczenia są realizowane z wykorzystaniem bazy Wydziału Farmaceutycznego WUM, Centrum Badań Przedklinicznych WUM, ale także w Polskim Laboratorium Antydopingowym. Podczas zajęć studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie współczesnej toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem toksykologii doświadczalnej, mechanistycznej i opisowej, analizy toksykologicznej, toksykopatologii, toksykologii klinicznej i sądowej, toksykologii przemysłowej, toksykologii żywieniowej, toksykologii środowiskowej i ekotoksykologii oraz toksykologii regulacyjnej.

punkty ECTS: 121

W toku studiów student uczy się samodzielnego przygotowania protokołu z badań toksykologicznych, oceny zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi stwarzanego przez sfałszowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i produkty dla sportowców (doping). 

Potrafi ocenić bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, kosmetyków, żywności i suplementów diety. Poznaje źródła prawa i zasady regulujące dopuszczanie do rynku produktów leczniczych, wyrobów medycznych i pozamedycznych oraz właściwe interpretuje regulacje toksykologiczne w prawodawstwie krajowym i unijnym.

Kierunek dedykowany jest absolwentom studiów I stopnia lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów takich jak: nauki medyczne, przyrodnicze, ścisłe, rolnicze, techniczne oraz wyższych szkół policji i wojska.

Limit miejsc

20 w 2021 r.

Po studiach
Absolwenci kierunku „Toksykologia z elementami kryminalistyki” potrafią samodzielnie planować eksperymenty toksykologiczne oraz interpretować wyniki takich doświadczeń. Poznają zasady oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem oraz zdobędą szeroką wiedzę w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, prowadzenia badań diagnostycznych w ramach toksykologii klinicznej i postępowania dowodowego w toksykologii sądowej.

Absolwent kierunku „Toksykologia z elementami kryminalistyki” może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach toksykologicznych środowiska akademickiego, instytutów naukowo-badawczych i laboratoriach toksykologii przemysłowej 
 • laboratoriach diagnostyki toksykologicznej działających w różnych sektorach zdrowia publicznego (szpitale i kliniki z oddziałami ostrych zatruć)
 • zakładach medycyny sądowej 
 • laboratoriach toksykologicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (laboratoria toksykologiczno-kryminalistyczne powiązane z Policją i organami ścigania oraz Służby Ochrony Państwa) 
 • laboratoriach toksykologii wojskowej, w tym laboratoriach toksykologicznych NATO
 • laboratoriach toksykologicznych nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • laboratoriach toksykologii żywieniowej i kosmetologii 
 • laboratoriach toksykologicznych firm farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz firm badawczo-rozwojowych
 • laboratoriach toksykologii weterynaryjnej i nadzoru weterynaryjnego
 • nadzorze farmaceutycznym
 • laboratoriach kontroli jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
 • laboratoriach kontroli antydopingowej
 • urzędach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia
 • instytucjach opiniujących zdrowie i bezpieczeństwo publiczne 
 • firmach konsultingowych oraz grupach i zespołach doradztwa strategicznego

Progi punktowe

3,6 pkt w 2020

w 2021 r. studia nie zostały uruchomione

dłonie z pipetą