Nostryfikacje

Wnioski wraz z dokumentami wymienionymi poniżej przyjmowane są:

  • w formie elektronicznej tj. skan dokumentów, zapisany w formacie pdf. każdy plik opisany nazwą w zależności od tego co zawiera, np. imię_nazwisko_wniosek; imię_nazwisko_dyplom; imię_nazwisko_dyplom_tłumaczenie itp. na adres: dziekfoam@wum.edu.pl
  • w formie papierowej, pocztą tradycyjną na adres:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa


WNIOSEK o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego - wg wzoru oraz dodatkowe dokumenty:

1) Kopię dyplomu ukończenia studiów (do dyplomu wymagane apostille) - oryginał do wglądu.

2) Kopię dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów: suplement do dyplomu - wymagane apostille, programy wszystkich lat studiów (sylabusy), wykaz przedmiotów i ocen lub wyciąg z indeksu - oryginały  do wglądu.

3) Kopię świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu na podstawie, którego osoba, ubiegająca się o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia - oryginał do wglądu.

4) Tłumaczenie zwykłe na jeżyk polski dokumentów, o których mowa w punktach 1,2,3,

5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wnioskowanego postępowania nostryfikacyjnego

6) Oświadczenie Wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia

7) W przypadku zmiany nazwiska - kopie aktu małżeństwa i tłumaczenia

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres:  dziekfoam@wum.edu.pl


WYSOKOŚĆ OPŁAT

Uczelnia nostryfikująca za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego pobiera opłatę w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego.

Opłata jest pobierana niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub w kasie Uczelni w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji Nostryfikacyjnej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

TRYB POSTĘPOWANIA  I TERMINY - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.


Terminy przyjmowania wniosków w postępowaniu nostryfikacyjnym w roku akademickim 2022/2023:
20 październik 2022 r. - 21 listopad 2022 r.
20 styczeń 2023 r. - 21 luty 2023 r. 
21 sierpień 2023 r. - 22 września 2023 r.


Procedurę przeprowadzania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie regulują:

Zarządzenie nr 89/2022 Rektora WUM z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 53/2020 Rektora z dnia 16 marca 2020 r. 

Zarządzenie nr 53/2020 rektora wum z dnia 16 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 63/2020 Rektora WUM  z dnia 31.03.2020 zmieniające Zarządzenie 53/2020 z 16 marca 2020 r.

Wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego