Nostryfikacje

Wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z dokumentami wymienionymi poniżej należy przesłać:

 • w formie elektronicznej tj. skan dokumentów zapisany w formacie pdf. na adres e-mail: dziekfoam@wum.edu.pl - każdy plik należy opisać nazwą zgodną z tym co zawiera, np. imię_nazwisko_wniosek; imię_nazwisko_dyplom; imię_nazwisko_dyplom_tłumaczenie itp

  lub
   
 • w formie elektronicznej oraz papierowej pocztą tradycyjną na adres:

                       Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
                       Warszawski Uniwersytet Medyczny
                       ul. Banacha 1
                       02-097 Warszawa


Terminy przyjmowania wniosków w postępowaniu nostryfikacyjnym w roku akademickim 2023/2024:
23 października 2023 r. - 24 listopada 2023 r.
22 stycznia 2024 r. - 23 lutego 2024 r. 
26 sierpnia 2024 r. - 27 września 2024 r.


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego,

 2. kopia dyplomu ukończenia studiów (do dyplomu wymagane apostille) - oryginał do wglądu,

 3. kopia dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów np. suplement do dyplomu - wymagane apostille, programy wszystkich lat studiów (sylabusy), wykaz przedmiotów i ocen lub wyciąg z indeksu - oryginały do wglądu,

 4. kopia świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu na podstawie, którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia - oryginał do wglądu,

 5. tłumaczenie zwykłe na język polski dokumentów, o których mowa w punktach 2,3,4,

 6. zgoda Wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wnioskowanego postępowania nostryfikacyjnego,

 7. oświadczenie Wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia,

 8. w przypadku zmiany nazwiska – kopia aktu małżeństwa i tłumaczenia.


W Polsce kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu farmaceuty/diagnosty laboratoryjnego prowadzone jest na jednolitych studiach magisterskich. Warunkiem ukończenia wyżej wymienionych studiów i uzyskania dyplomu magistra farmacji/magistra jest uzyskanie efektów uczenia się określonych w Standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty/diagnosty laboratoryjnego oraz wykonanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego. (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 art. 76).

W procesie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą Komisja Nostryfikacyjna porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania studiów w Polsce na kierunku farmacja/analityka medyczna. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie Dz. U. z 2018 r. poz. 1881, § 5 ust. 1).

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów Komisja Nostryfikująca może zobowiązać osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie Dz. U. z 2018 r. poz. 1881, § 5 ust. 2).

Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego (4685 PLN) wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego. W wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, należy wnieść opłatę na wskazany rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub w kasie Uczelni (Zarządzenie nr 53/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 marca 2020 r. ze zm. §1 ust. 2 oraz ust. 4).


Druki do pobrania:

Wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego
Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1573)


Procedurę przeprowadzania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie regulują: