Adres zakładu:
Ul. Banacha 1
02-697 Warszawa
Wydział Farmaceutyczny, II kostka, pok.015,016, 017, poziom -1

Adres e-mail farmacjakliniczna@wum.edu.pl

Kierownik Zakładu:
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
Tel. 22 572 09 79
Adres e-mail   mkw@wum.edu.pl
Fax  22 572 09 85

Pracownicy:

Dr n. farm. Magdalena Makarewicz-Wujec
Adiunkt
Adres e-mail magdalena.wujec@wum.edu.pl
Tel. 22 572 09 41
Fax 22 572 09 85

Dr n. farm. Edyta Czepielewska
Adiunkt
Adres  e-mail  edyta.czepielewska@wum.edu.pl
Tel. 22 572 09 41
Fax 22 572 09 85

Dr n. farm. Anna Dworakowska
Adiunkt
Adres  e-mail anna.piecuch@wum.edu.pl
Tel. 22 572 09 41
Fax  22 572 09 85

Dr n. farm. Sylwia Osowska
Adiunkt
Adres  e-mail sylwia.osowska@wum.edu.pl
Tel. 22 572 09 41
Fax  22 572 09 85

Mgr Małgorzata Pyzel
Sekretariat  Zakładu, tel. 22 572 09 81
Adres e-mail:   malgorzata.pyzel@wum.edu.pl

Ze względu na liczne  zainteresowanie i dużą ilość chętnych rekrutacja na prace magisterskie  w naszym zakładzie została zakończona.


Zasady rekrutacji na prace magisterskie 2022/2023 w Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki farmaceutycznej.

1. Zapisy na prace magisterskie przyjmujemy pod adresem mailowym farmacjakliniczna@wum.edu.pl od 17.01 do 31.01.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- czynny udział w pracach SKN Opieki Farmaceutycznej i Farmacji Klinicznej,

- kolejność zgłoszeń.

 

Propozycje tematów


 1. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem żywionym dojelitowo.

2. Niepożądane działania leków występujące u pacjentów geriatrycznych.

3. Opieka farmaceutyczna nad pacjentami stosującymi doustne leki przeciwkrzepliwe.

4. Opracowanie modelu postępowania w opiece farmaceutycznej nad pacjentem rzucającym palenie.

5. Możliwe mechanizmy uszkodzenia wątroby w trakcie żywienia pozajelitowego - rola steroli roślinnych.

6. Dieta eliminacyjna u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.  Zapobieganie niedoborom, rola farmaceuty w edukacji dietetycznej.

7. Przekonania pacjentów na temat stosowanych leków.

8. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem z POChP – badanie interwencyjne.

:

SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021


OPIEKA  FARMACEUTYCZNA –V rok studiów stacjonarnych – 60godzin

WYKŁADY

 

 1. Opieka farmaceutyczna – komu potrzebna i czemu ma służyć.
 2. Problemy lekowe w praktyce aptecznej.
 3. Opieka nad pacjentem z nadwagą i otyłością.
 4. Opieka nad pacjentem z cukrzycą.
 5. Bezpieczeństwo stosowania suplementów diety.
 6. Opieka nad pacjentem niewydolnością serca.
 7. Opieka farmaceutyczna we wspomaganiu rzucenia palenia.
 8. Pacjent z chorobami infekcyjnymi dróg moczowych
 9. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami mięśniowo-szkieletowymi.
 10. Ochrona danych osobowych w aptece.

SEMINARIA

 1. Rola aptekarza w profilaktyce pierwotnej i wtórnej.
 2. Metody prowadzenia wywiadu i edukacji pacjenta w ramach opieki farmaceutycznej.
 3. Opieka nad pacjentem dermatologicznym.
 4. Problemy pacjentów w zależności od wieku i stanu fizjologicznego (pacjent pediatryczny, kobieta w ciąży i karmiąca)

ĆWICZENIA

 1. Narzędzia psychologiczne w komunikacji z pacjentem i lekarzem ze szczególnym uwzględnieniem postaw etyczno-moralnych.
 2. Wykorzystanie wyrobów medycznych w zespole metabolicznym.
 3. Interakcje pacjent-aptekarz – studium przypadków.
 4. Testy diagnostyczne – edukacja pacjenta.
 5. Doradzanie w samoleczeniu – wskazania dla leków OTC.
 6. Tworzenie planu prowadzenia opieki farmaceutycznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 7. 7.       Wykrywanie problemów lekowych -przegląd lekowy. 


FARMAKOTERAPIA  Z  NAUKOWĄ INFORMACJĄ O LEKU  – IV rok studiów stacjonarnych – 60 godzin

WYKŁADY

 1. Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka informacyjna dla pacjenta. Wymagania stawiane źródłom informacji o lekach
 2. Farmakoterapia pacjentów z AZS i łuszczycą.
 3. Leki oryginalne i generyczne. Niepowodzenia, błędy farmakoterapii.
 4. Kategorie dostępności produktów leczniczych. Reklama produktów leczniczych i suplementów diety.
 5. Farmakoterapia wybranych chorób przewodu pokarmowego
 6. Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwbólowych.
 7. Farmakoterapia chorób układu oddechowego z uwzględnieniem astmy i POCHP.
 8. Lek a kierowanie pojazdami mechanicznymi oraz prowadzenie prac na wysokości.
 9. Farmakoterapia chorób układu krążenia w świetle najnowszych zaleceń, np. ESC.
 10. Bezpieczeństwo farmakoterapii w okresie ciąży i karmienia. 
 11. Antykoncepcja i menopauza – dostępne i zalecane metody farmakologiczne.
 12. Modele farmakoterapii pacjentów onkologicznych.
 13. Odrębności farmakoterapii u dzieci. 
 14. Wybrane problemy farmakoterapii chorób neurologicznych (choroba Parkinsona i parkinsonizm polekowy).
 15. Wybrane problemy farmakoterapii chorób neurologicznych (padaczka i migrena).

SEMINARIA

 1. Zgłaszanie działań niepożądanych.
 2. Ocena wiarygodności publikacji w świetle EBM.
 3. Kliniczne metody monitorowania farmakoterapii.
 4. Interakcje leków i ich kliniczne następstwa.
 5. Wpływ leków na wyniki badań dodatkowych oraz interpretacja wyników badań laboratoryjnych.
 6. Farmakoterapia pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
 7. Farmakoterapia pacjentów z przewlekłą niewydolnością wątroby.
 8. Farmakoterapia diabetologiczna w świetle najnowszych zaleceń.
 9. Farmakoterapia zaburzeń lipidowych w świetle najnowszych zaleceń.
 10. Terapia żywieniowa jako wsparcie farmakoterapii.

 

ĆWICZENIA

 1. Wyszukiwanie informacji o leku – pracowania komputerowa.
 2. Właściwe odczytywanie informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dla pacjenta.
 3. Optymalizacja farmakoterapii pacjentów geriatrycznych.

 

FAKULTATYWNY BLOK  PROGRAMOWY FARMACJA KLINICZNA

BLOK 1. Farmakokinetyka i farmakodynamika kliniczna (27 h).

1. Farmakoterapia uwzględniająca zmiany działania leków uwarunkowane czynnikami fizjologicznymi (wiek, płeć, ciąża, sposób odżywiania) oraz patologicznymi.

2. Ocena zależności między dawką a siłą i czasem działania leku.

3. Ustalanie schematu dawkowania leku (doboru dawki, sposobu i drogi podania, przedziału czasowego między podaniem kolejnych dawek) dla indywidualnego pacjenta w oparciu o farmakokinetykę leku.

4. Leki przeterminowane.

5. Interakcje lek-choroba.

6. Wpływ czynników środowiska i rytmu dobowego na działanie leków.

7. Wpływ żywności na farmakodynamikę, metabolizm i wydalanie leku. Dostosowanie dawkowania leków w zależności od diety i/lub BMI.

8. Wpływ leków na wchłanianie składników odżywczych.

 

BLOK 2. Terapia monitorowana stężeniem leku (12 h).

1. Założenia, cele i metodologia badań terapii monitorowanej stężeniem leku.

2. Leki wymagające prowadzenia terapii monitorowanej pomiarem stężenia w materiale biologicznym.

3. Wymagania dla prawidłowego pobierania materiału biologicznego do oznaczeń stężenia leku.

4. Specyficzność dostępnych metod oznaczenia stężenia leku – interpretacja kliniczna wyników badania TDM.

5. Metody nomograficzne optymalizacji dawkowania.

6. Przykład populacyjnej analizy farmakokinetycznej.

7. Strategia ograniczonej liczby próbek (LSS) w określaniu pola powierzchni pod krzywą stężenie-czas.

 

BLOK 3. Fałszowanie leków (8 h).

1. Leki substandardowe, nielegalne i sfałszowane – wykrywanie i określanie zagrożeń dla zdrowia.

2. Nowe substancje psychoaktywne – rodzaje produktów, identyfikacja i określanie zagrożeń dla zdrowia.

3. Jakość suplementów diety w tym produkty niezgodne z deklaracją i sfałszowane.

4. Badania antydopingowe odżywek i suplementów diety dla sportowców.

 

BLOK 4. Badania leków, suplementów diety i ich wykorzystanie w farmacji klinicznej (22 h).

1. Badania przedkliniczne.

2. Badania kliniczne. Organizacja badania klinicznego, zasady funkcjonowania ośrodka badań klinicznych. Prawne i etyczne aspekty badań, zasady GCP.

3. Znaczenie i przydatność suplementów diety.

4. System zarządzania jakością w laboratoriach kontroli leków wg PN EN ISO 17025 oraz zaleceń (guidelines) OMCL-Network EDQM.

5. Monitorowanie niepożądanych działań badanych produktów leczniczych oraz zasady ich zgłaszania.

6. Niezgodności farmaceutyczne w płynach do wstrzykiwań i wlewów.

7. Zastosowanie farmakoekonomiki w farmacji klinicznej.

 

BLOK 5. Patofizjologia kliniczna (24 h).

1. Propedeutyka gastroenterologii.

2. Propedeutyka pulmonologii.

3. Propedeutyka kardiologii i chorób wewnętrznych.

4. Propedeutyka nefrologii.

5. Propedeutyka neurologii.

6. Propedeutyka endokrynologii.

7. Etiopatogeneza nowotworów.

8. Propedeutyka hematologii.

9. Propedeutyka geriatrii.

 

BLOK 6. Toksykologia farmakoterapii (15 h).

1. Uczulenia na leki i uszkodzenia skóry.

2. Lekozależności.

3. Polekowe zaburzenia psychiczne i neurologiczne oraz uszkodzenia narządowe, hematologiczne, hormonalne, uszkodzenia skóry.

4. Działanie rakotwórcze, mutagenne leków.

5. Wpływ leków na płód (działanie teratogenne, embriotoksyczne).

6. Wpływ leków na badania diagnostyczne.

 

 

BLOK 7. Kompetencje społeczne (10 h).

1. Psychologiczne aspekty farmakoterapii.

2. Komunikacja interpersonalna z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia.

3. Zakres odpowiedzialności farmaceuty klinicznego. Prowadzenie dokumentacji.

 

BLOK 8. Podstawy terapii żywieniowej (17 h).

1. Podstawowe składniki odżywcze w żywieniu do- i pozajelitowym.

2. Ustalanie zapotrzebowania energetycznego i strategii żywieniowej.

3. Żywienie dojelitowe (zalety, dobór diety, metody przygotowania, powikłania).

4. Diety szpitalne.

5. Diagnostyka stanu odżywienia.

 

BLOK 9. Żywienie pozajelitowe (28 h).

1. Żywienie pozajelitowe: definicja, wskazania. wskazania, zagrożenia i monitorowanie. Opracowanie planu leczenia. Zasady podawania leków chorym żywionym dojelitowo.

2. Prowadzenie i monitorowanie leczenia. Nadzór metaboliczny. Powikłania. Ocena wyników leczenia.

3. Terapia żywieniowa w praktyce klinicznej.

4. Charakterystyka i dobór preparatów stosowanych w żywieniu pozajelitowym.

5. Metody sporządzania mieszanin do ŻP. Procedury. Podawanie leków w ŻP.

6. Metody badania stabilności. Określanie terminu ważności. Kontrola jakości. Zadania farmaceuty w Zespole Żywieniowym.

7. Programowanie składu mieszanin do ŻP. Analiza składu mieszanin pod kątem występowania niezgodności. Wyliczanie składu mieszanin, osmolarności, wartości CAN, iloczynu CaxP.

8. Omówienie sporządzania mieszanin do ŻP metodą grawitacyjną, mieszanin pediatrycznych za pomocą biurety,  mieszanin w gotowych workach RTU- 2 i 3-komorowych oraz prezentacja i omówienie sporządzania mieszanin za pomocą pomp sterowanych komputerowo.

9. Opracowanie recepty dla indywidualnego pacjenta. Samodzielne sporządzanie mieszanin do ŻP wszystkimi wyżej wymienionymi metodami. Wyliczanie składu sporządzonych mieszanin.

10. Zajęcia w pracowni Żywienia Pozajelitowego funkcjonującej w strukturze apteki szpitalnej.

 

BLOK 10. Interakcje leków w praktyce klinicznej, z podziałem na grupy (26 h):

1. Leki hamujące krzepnięcie krwi.

2. Leki przeciwcukrzycowe.

3. Leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

4. Leki stosowane w chorobach układu krążenia.

5. Leki hipolipemiczne.

6. Leki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

7. Leki psychotropowe.

8. Leki przeciwpadaczkowe.

9. Leki zobojętniające.

10. Teofilina.

 

 

BLOK 11. Optymalizacja farmakoterapii chorób (63 h):

1. Układu pokarmowego i chorób metabolicznych.

2. Krwi i układu krwiotwórczego.

3. Układu krążenia.

4. Układu moczowo-płciowego i endokrynologicznych.

5. Laryngologicznych.

6. Zakażeń bakteryjnych i grzybiczych.

7. Dermatologicznych.

8. Układu oddechowego.

9. Reumatoidalnych.

10. Okulistycznych.

11. Neurologicznych.

12. Osteoporoza.

13. Szczepienia.

14. Lecznicze zastosowanie produktów pozyskiwanych z konopi.

15. Racjonalizacja farmakoterapii (receptariusz szpitalny).

 

 

BLOK 12. Farmakoterapia onkologiczna (20 h).

1. Wstęp do chemioterapii nowotworów. Wybrane przykłady chemioterapii nowotworów. Leki biologiczne, bezpieczeństwo stosowania p-ciał monoklonalnych. Leki onkologiczne przyszłości.

2. Charakterystyka leków cytotoksycznych (LC). Drogi i sposoby podawania leków cytotoksycznych. Zagrożenia powodowane przez leki  cytotoksyczne.

3. Zasady przygotowywania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych: zasady organizacji Pracowni Leku Cytotoksycznego; zasady postępowania na każdym etapie pracy; ochrona personelu przed narażeniem na ekspozycję LC; utylizacja odpadów.

4. Stabilność leków cytotoksycznych. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych zgodnie ze standardami. Prezentacja i omówienie programu komputerowego CATO wspomagającego sporządzanie LC.

5. Opracowanie recepty. Samodzielne sporządzanie 2 leków cytotoksycznych w dawkach dziennych, przy użyciu różnego sprzętu bezigłowego, w różnych bezpiecznych opakowaniach płynów infuzyjnych.

6. Zajęcia w Pracowni Leku Cytototoksycznego funkcjonującej w strukturze apteki szpitalnej.

 

 

BLOK 13. Odrębności farmakoterapii pediatrycznej (15 h).

1. Odmienności w dawkowaniu leków u dzieci.

2. Różnice w pozajelitowym podawaniu leków.

3. Samodzielne sporządzanie 4 leków w indywidualnych dawkach pediatrycznych podawanych drogą pozajelitową.

4. Postaci leków do użytku miejscowego i zasady ich stosowania u dzieci.

 

 

BLOK 14. Toksykologia kliniczna (10 h).

1. Ogólne postępowanie w zatruciach, w tym podtrzymywanie funkcji życiowych.

2. Preparaty zmniejszające resorpcję trucizny (pierwotna eliminacja trucizny) i leczenie odtrutkami.

3. Farmakoterapia w stanach uzależnienia (alkoholowego, narkotycznego).

4. Postępowanie w celu przyspieszenia eliminacji trucizny (wtórna eliminacja trucizny).

 

BLOK 15. Genomika w personalizacji terapii (15 h).

1. Badania profilu farmakogenetycznego, w tym oznaczanie fenotypu i genotypu.

2. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń kinetyki leków.

3. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń farmakodynamicznych.

4. Zastosowanie farmakogenetyki w optymalizacji dawkowania.

5. Zastosowanie farmakogenetyki w badaniach nad nowymi lekami.

6. Wykorzystanie markerów genetycznych w przewidywaniu skuteczności leczenia farmakologicznego.

 

BLOK 16. Zajęcia praktyczne (23 h).

1. Interpretacja klinicznych badań laboratoryjnych.

2. Promocja zdrowia pacjenta szpitalnego – samokontrola, edukacja.

3. Psychika i emocjonalność pacjenta geriatrycznego, onkologicznego.

4. Studium przypadków.

 

KLINIKA (40 h).

Zajęcia przy łóżku chorego w zespołach terapeutycznych.

 

VARIA

język angielski, etyka 20h

Statystyka medyczna – wybór analiz statystycznych; interpretacja wyników badań statystycznych. (5h)


Bieżące publikacje

 1. Czepielewska E, Makarewicz-Wujec M, Różewski F, Wojtasik E, Kozłowska-Wojciechowska M. Drug adulteration of food supplements: A threat to public health in the European Union? Regul Toxicol Pharmacol. 2018; 97: 98-102. (IF 2.815), MNiSW 30
 2. Polkowska M, Ekk-Cierniakowski P, Czepielewska E, Wysoczański W, Matusewicz W, Kozłowska-Wojciechowska M: Survival of Melanoma Patients Treated with Novel Drugs – Retrospective Analysis of Real-World Data. J Cancer Res Clin Oncol, 2017; 143 (10), 2087-2094 (IF 3.282), MNiSW 30
 3. Polkowska M, Ekk-Cierniakowski P, Czepielewska E, Kozłowska-Wojciechowska M, Efficacy and Safety of  BRAF-inhibitors and Anti-CTLA4 Antibody in Melanoma Patients - Real World Data. Eur J Clin Pharmacol, 2019; 75(3): 329-334. (IF 2.679), MNiSW 30
 4. Makarewicz-Wujec M, Dworakowska A, Kozłowska-Wojciechowska M. Replacement of saturated and trans-fatty acids in the diet v. CVD risk in the light of the most recent studies. Public Health Nutr. 2018; 21(12): 2291-2300. IF 2,485, MNiSW 30
 5. Bąk A, Makarewicz-Wujec M,  Kozłowska-Wojciechowska M. Health behaviour of elderly patients with heart failure in Poland associated with pharmacotherapy and non-pharmacological treatment. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2018; 75: 555-562 IF 0,531, MNiSW 15
 6. Makarewicz-Wujec M, Janas E, Kozłowska-Wojciechowska M. Health behaviour of elderly patients with heart failure in Poland associated with pharmacotherapy and non-pharmacological treatment. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research – przyjęta do druku IF 0,531, MNiSW 15
 7. Zięba K, Makarewicz-Wujec M, Kozłowska-Wojciechowska M. Cardioprotective mechanisms of cocoa. J Am Coll Nutr. 2019 Jan 8:1-12. doi: 10.1080/07315724.2018.1557087 IF 2,175 MNiSW 30
 8. Kosiński P, Sochacka M, Zygula A, Wielgos P, Wroczynski P, Rzentała M, Pietrza B, Zwierzchowska A, Makarewicz-Wujec M, Giebultowicz J. Oxidative stress markers in saliva and plasma differ between diet-controlled and insulin-controlled gestational diabetes mellitus. Diabetes Research and Clinical Practice. 2019 Feb; 148:72-80. doi: 10.1016/j.diabres.2018.11.021 IF=2,548, MNiSW 30
 9. Lisowska A, Makarewicz-Wujec M, Dworakowska AM, Kozłowska-Wojciechowska M. Adherence to guidelines for pharmacological treatment of young adults with myocardial infarction in Poland: Data from Polish Registry of Acute Coronary Syndromes (PL-ACS). J Clin Pharm Ther. 2019 Feb 14. doi: 10.1111/jcpt.12813. IF=1,66; MNiSW=20
 10. Osowska S, Kunecki M, Sobocki J, Tokarczyk J, Majewska K, Omidi M, Radkowski M, Fisk HL, Calder PC. Effect of changing the lipid component of home parenteral nutrition in adults. Clin Nutr. 2018 Jun 6. pii: S0261-5614(18)30214-0. doi: 10.1016/j.clnu.2018.05.028. IF=5,496; MNiSW=40
 11. Papadia C, Osowska S, Cynober L, Forbes A. Citrulline in health and disease. Review on human studies. Clin Nutr. 2018 Dec;37(6 Pt A):1823-1828. IF=5,496; MNiSW=40
 12. Piecuch A, Makarewicz-Wujec M, Kozłowska-Wojciechowska M.             "Hello, Doctor!" – Professional interactions with physicians according to pharmacists in Poland              Acta Poloniae Pharmaceutica ñ Drug Research, Vol. 74 No. 4 pp. 1273ñ1282, 20.IF=0,745; MNiSW=15
 13. Makarewicz-Wujec M, Parol G, Parzonko A, Kozłowska-Wojciechowska M. Supplementation with omega-3 acids after myocardial infarction and modification of inflammatory markers in light of the patients’ diet: a preliminary study   Kardiologia Polska 2017;75(7):674-681. doi: 10.5603/KP.a2017.0072. IF=1,341; MNiSW= 15
 14. Lisowska A, Makarewicz-Wujec M, Kozłowska-Wojciechowska M. Can "Legal Highs" Trigger Myocardial Infarction? Patients' Characteristics Based on Published Cases. Subst Use Misuse. 52(13): 1712-1720. doi: 10.1080/10826084.2017.1306565. IF=1,13;       MNiSW=20
 15. Piecuch A, Makarewicz-Wujec M, Kozłowska-Wojciechowska M. Improving the provision of OTC medication information in community pharmacies in Poland             International Journal of Clinical Pharmacy 2017; 39(1): 70-77. doi: 10.1007/s11096-016-0397-z. IF=1,555; MNiSW=20
 16. Kośmider A, Czepielewska E, Kuraś M, Gulewicz K, Pietrzak W, Nowak R, Nowicka G. Uncaria tomentosa Leaves Decoction Modulates Differently ROS Production in Cancer and Normal Cells, and Effects Cisplatin Cytotoxicity. Molecules 2017; 22(4). pii: E620. doi: 10.3390/molecules22040620. IF=3,098;  MNiSW=30
 17. Polkowska M, Ekk-Cierniakowski P, Czepielewska E, Wysoczański W, Matusewicz W, Kozłowska-Wojciechowska M .        Survival of melanoma patients treated with novel drugs: retrospective analysis of real-world data. J Cancer Res Clin Oncol. 2017; 143(10): 2087-2094. IF=3,282; MNiSW= 25

Rozdziały w monografiach:

Makarewicz-Wujec M., Kozłowska-Wojciechowska M. Dieta w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych. Dietetyka Sportowa. Redakcja naukowa: Barbara Frączek, Jarosław Krzywański, Hubert Krysztofiak  Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2019

Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska.: PORADNICTWO DIETETYCZNE OPARTE NA DOWODACH NAUKOWYCH. Dietetyka Sportowa. Redakcja naukowa: Barbara Frączek, Jarosław Krzywański, Hubert Krysztofiak  Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2019


Koło Naukowe:
Zakład sprawuje opiekę nad dwoma Studenckimi Kołami Naukowymi.

Prace prowadzone w ramach SKN Farmacja Kliniczna obejmują analizę i optymalizację farmakoterapii pacjentów hospitalizowanych oraz nawiązywanie współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego na oddziałach szpitalnych. Jednym z projektów realizowanych w ramach pracy Koła jest „Ocena stanu odżywienia i jakości życia pacjentów w różnych grupach wiekowych”

Natomiast w ramach SKN Opieki Farmaceutycznej (Panaceum) studenci mają możliwość prowadzenia konsultacji połączonej z elementami edukacji wśród pacjentów leczonych w warunkach domowych. W ramach pracy Koła wdrożono projekt „Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie i Domów Dziennej Opieki”.

Prowadzone badania naukowe:

Zakład zajmuje się przede wszystkim badaniami z zakresu farmacji klinicznej i opieki farmaceutycznej ze szczególnym uwzględnieniem compliance i adherence pacjentów oraz roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia i w procesie leczenia.

W ramach prac magisterskich prowadzono prace badawcze w zakresie stosowania leczniczej marihuany, interakcji lek – żywienie u pacjentów stosujących antykoagulanty oraz adherence pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Kontynuowano współpracę z Instytutem Kardiologii w Warszawie w ramach projektu DISCO-CT - Dietary Intervention to Stop Coronary Atherosclerosis in Computed Tomography. Podjęto współpracę z I Katedrą i Kliniką Kardiologii WUM wprowadzając opiekę farmaceutyczną jako element Kompleksowej Opieki Po Zawale Mięśnia Sercowego – KOS-Zawał.

Temat statutowy 2018: Badanie adherence pacjentów pediatrycznych z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego(perspektywa rodziców, dzieci i lekarzy). Badanie ma na celu określenie zakresu, w jakim pacjenci pediatryczni z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego stosują się do reżimu terapeutycznego i zaleceń lekarskich w terapii podtrzymującej remisję choroby, wyjaśnienie przyczyn niestosowania się do zaleconej terapii oraz wskazanie roli farmaceuty we wspieraniu tej grupy pacjentów w prawidłowym stosowaniu leków.

 

Inna działalność:

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska jest Redaktorem Prowadzącym czasopisma Opieka Farmaceutyczna ISSN 2657-5442.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska jest Przewodniczącą Rady Naukowo-programowej czasopisma Apteka Szpitalna ISSN 2545-1286.