Nadanie tytułu profesora

05.03.2024
prof. Joanna Kolmas

2 lutego 2024 roku dr hab. Joanna Kolmas otrzymała przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł naukowy profesora nauk medycznych  i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

Prof. dr hab. Joanna Kolmas od pracy dyplomowej związana była z Katedrą i Zakładem Chemii Nieorganicznej i Analitycznej naszego Wydziału (obecnie Katedrą Chemii Farmaceutycznej i Biomateriałów). W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych na podstawie rozprawy doktorskiej, której promotorem był prof. dr hab. Wacław Kołodziejski. W 2016 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. 

Na dotychczasowy dorobek naukowy prof. Joanny Kolmas składa się 61 prac oryginalnych i przeglądowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym i łącznym IF=194.5 (punkty MNiSW=3707), indeksie Hirsha 20 oraz łącznej liczbie cytowań 1370. Profesor Kolmas jest również współautorką czterech patentów.

Odbyła dwie krótkie wizyty naukowe w Uniwersytecie w Aberdeen (Szkocja) oraz w Uniwersytecie w Reims (Francja).  

Dotychczas była kierownikiem kilku projektów naukowych, m.in. finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata, Sonata-Bis) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (Pomost). Obecnie realizuje we współpracy z Politechniką Warszawską projekt Integra. Jest laureatką indywidualnych i zespołowych nagród naukowych oraz nagród dydaktycznych JM Rektora WUM. 

Profesor Joanna Kolmas od wielu lat angażowała się w działalność organizacyjną Wydziału: w latach 2016-2020 była Prodziekanem, w latach 2020-2022 Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego, a w latach 2018-2022 Kierownikiem Zakładu Chemii Analitycznej. Ponadto w latach 2016-2020 przewodniczyła Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego, Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej oraz była Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+. Profesor Kolmas działa aktywnie również poza Uczelnią, między innymi od 2021 r. przewodniczy Komitetowi nauk medycznych w zespole doradczym do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych naukowców oraz jest członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków. 
Prof. dr hab. Joanna Kolmas jest cenionym dydaktykiem. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunku farmacja (wykłady, seminaria i ćwiczenia). Była opiekunem naukowym lub promotorem blisko 40 prac magisterskich. 

Jest również promotorką trzech zrealizowanych prac doktorskich i jednej w toku. 

Główna tematyka naukowa prof. Kolmas związana jest z badaniem struktury i właściwości fizykochemicznych naturalnych i syntetycznych fosforanów wapnia oraz z opracowaniem nowych materiałów bioceramicznych i kompozytowych o potencjalnym zastosowaniu w terapii schorzeń tkanek zmineralizowanych. Badania koncentrują się  przede wszystkim na wielofunkcyjnych materiałach implantacyjnych, które oprócz pełnienia funkcji biomateriału kościozastępczego i wypełniającego ubytki kostne, mogą być nośnikami dostarczającymi substancje lecznicze (wybrane antybiotyki, bisfosfoniany, raloksyfen) bezpośrednio do tkanki kostnej.