Harmonogram zapisu na prace magisterskie wykonywane w roku akademickim 2023/2024

16.12.2022 r. - ogłoszenie liczby przyznanych miejsc dla poszczególnych jednostek.
Do 9.01.2023 r. do Dziekanatu należy przesłać tematy proponowanych prac magisterskich w ilości przyznanych miejsc wraz z nazwiskiem promotora/opiekuna.
Do 9.01.2023 r. na stronie internetowej Jednostki należy umieścić ZASADY/KRYTERIA naboru na prace magisterskie.
Od 16.01.2023 do 30.01.2023 r. - okres zapisów na prace magisterskie.
Maksymalnie do trzech dni roboczych Student dostarcza do Dziekanatu oryginał wniosku o zatwierdzenie tematu pracy z uzyskanymi podpisami promotora i kierownika Jednostki. 
Dziekanat odznacza zapis studenta, jednocześnie wykreśla dany temat z listy tematów prac magisterskich.