Interdyscyplinarna konferencja o badaniach nad lekiem

31.05.2022
konferencja Accord

W dniach 26-28 maja br. w Centrum Dydaktycznym WUM odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Interdisciplinary Conference on Drug Sciences ACCORD 2022” organizowana przez nasz Wydział. Patronat nad wydarzeniem objął Profesor Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Motto konferencji „Synergy of interdisciplinary innovations?” tłumaczył Przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. Przemysław Dorożyński: -Synergia to wzajemny wpływ różnych czynników generujący efekt zdecydowanie większy niż suma każdego z nich. Tak powinno dziać się zarówno w obszarach współdziałania pomiędzy różnymi dziedzinami nauki jak i pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a podmiotami uniwersyteckimi. Formuła konferencji, która przewiduje wykłady i dyskusje prezentujące zarówno horyzontalne i wertykalne aspekty może stać się pierwszym krokiem do przyszłych sukcesów współpracy w badaniach nad lekiem. Jednym z efektów działań synergistycznych może być przyspieszenie ich poprzez tworzenie szerokich multidyscyplinarnych zespołów badawczych czy współdzielenie wiedzy i zasobów kompetencyjnych.

W konferencji wzięło udział ponad 20 zaproszonych wykładowców z renomowanych ośrodków akademickich m. in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Polski (https://accord.wum.edu.pl/keynote-speakers/). Wśród ponad 250 uczestników konferencji byli m. in. przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego czy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Podczas konferencji wręczona została Nagroda Prof. Stanisława Binieckiego, stanowiąca wyraz uznania dla wybitnych osiągnięć naukowych w dziedzinie interdyscyplinarnych badań nad lekiem, którą otrzymały dwie kobiety nauki: dr Anna Czarna i dr Wioletta Rut.

Jak podkreślał dr hab. Piotr Luliński, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: - Zaproponowana formuła konferencji, w której wykłady znamienitych prelegentów, poruszające najtrudniejsze problemy naukowe współczesnej farmacji, opiniotwórcze panele dyskusyjne z udziałem wybitnych naukowców oraz krótkie sesje ustne prezentujące dorobek naukowy młodych badaczy wraz z ekspozycją blisko dwudziestu firm farmaceutycznych i chemicznych – okazała się sukcesem. Ten sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania i ciężkiej pracy wszystkich Członków zarówno Komitetu Naukowego jak i Komitetu Organizacyjnego, a także studentów Wydziału i wolontariuszy pomagających podczas konferencji, którym w tym miejscu należą się gorące słowa podziękowania.
W podsumowaniu dr hab. Piotr Luliński stwierdził, że sukces Konferencji Naukowej ACCORD 2022 będzie przekładał się na sukces Wydziału Farmaceutycznego i całej Uczelni. Nawiązane podczas konferencji kontakty naukowe będą niewątpliwie stymulować rozwój naukowy Wydziału, przyczynią się do znaczącej poprawy rozpoznawalności i promocji Wydziału i Uczelni zarówno w kraju jak i za granicą, a także pozwolą na zacieśnienie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, z których wielu uczestniczyło w konferencji, prezentując dorobek i ofertę poszczególnych firm.

Organizatorzy mają nadzieję, że stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów pomiędzy różnymi środowiskami poszerzy możliwości realizacji wieloaspektowych badań mających na celu efektywne opracowanie nowych leków i rozwiązań terapeutycznych.

Kolejna edycja konferencji zaplanowana jest na 2024 rok.