Farmacja

Plan sesji

Sylabusy - farmacja

Program kształcenia w roku akademickim 2017/2018

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji: anatomia, biochemia, biologia molekularna, biologia z genetyką , botanika farmaceutyczna, farmakogenomika, fizjologia, immunologia, kwalifikowana pierwsza pomoc, metabolizm leków, mikrobiologia, patobiochemia, patofizjologia, psychologia i socjologia, historia filozofii, historia farmacji.

Fizykochemiczne podstawy farmacji: biofizyka, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, identyfikacja związków organicznych, matematyka, statystyka, technologia informacyjna.

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Analiza, synteza i technologia leków: biotechnologia farmaceutyczna, chemia leków, farmakognozja, synreza i technologia środków leczniczych, technologia postaci leku 1, technologia postaci leku 2, przemysłowa technologia postaci leku.

Biofarmacja i skutki działania leków: biofarmacja, bromatologia, farmakokinetyka, farmakologia z farmakodynamiką, higiena i epidemiologia, lek pochodzenia naturalnego, toksykologia,

Praktyka farmaceutyczna: farmacja praktyczna w aptece, farmakoterapia z naukową informacją o leku,ekonomika i zarządzanie w farmacji, etyka zawodu, język angielski, język łaciński, opieka farmaceutyczna, prawo farmaceutyczne, medycyna katastrof, podstawy naukowej informacji medycznej i farmaceutycznej.

Fakultatywny blok programowy

Metodologia badań naukowych

Praktyka wakacyjna w aptece ogólnodostepnej

Praktyka wakacyjna w aptece szpitalnej

Praktyka zawodowa w aptece

INNE WYMAGANIA: wychowaniwe fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy,przysposobienie biblioteczne.


________________________________________________________________________________

Pliki do pobrania: