Farmacja

Plany zajęć na semestr letni 2018/2019

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej informuję, że w związku z trwającą modernizacją budynku Wydziału Farmaceutycznego siatka zajęć w semestrze letnim 2018/2019 dla studentów kierunku farmacja może ulec zmianie. O dokonanych zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej Dziekanatu.

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej informuje, że w związku z prowadzoną modernizacją budynku Wydziału Farmaceutycznego, zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Chemia organiczna nie rozpoczną się w dniu 15.IV.2019r.

Termin ropoczęcia zajęć z Chemii Organicznej prosimy sprawdzać na stronie internetowej Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego.

 

 

 

Plan dla III roku farmacja  - aktualizacja 07.05.2019 (zmiana naniesiona kolorem zielonym)

 

Plan sesji

SYLABUSY - FARMACJA

Program kształcenia w roku akademickim 2018/2019

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji: anatomia, biochemia, biologia molekularna, biologia z genetyką, botanika farmaceutyczna, farmakogenomika, fizjologia, immunologia, kwalifikowana pierwsza pomoc, metabolizm leków, mikrobiologia, patobiochemia, patofizjologia, psychologia i socjologia, historia filozofii, historia farmacji.

Fizykochemiczne podstawy farmacji: biofizyka, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, identyfikacja związków organicznych, matematyka, statystyka, technologia informacyjna.

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Analiza, synteza i technologia leków: biotechnologia farmaceutyczna, chemia leków, farmakognozja, synteza i technologia środków leczniczych, technologia postaci leku 1, technologia postaci leku 2, przemysłowa technologia postaci leku.

Biofarmacja i skutki działania leków: biofarmacja, bromatologia, farmakokinetyka, farmakologia z farmakodynamiką, higiena i epidemiologia, lek pochodzenia naturalnego, toksykologia.

Praktyka farmaceutyczna: farmacja praktyczna w aptece, farmakoterapia z naukową informacją o leku, ekonomika i zarządzanie w farmacji, etyka zawodu, język angielski, język łaciński, opieka farmaceutyczna, prawo farmaceutyczne, medycyna katastrof, podstawy naukowej informacji medycznej i farmaceutycznej.

Fakultatywny blok programowy

Metodologia badań naukowych: prawo autorskie, pisanie tekstów naukowych, statystyczna ocena wyników.

Praktyka wakacyjna w aptece ogólnodostępnej

Praktyka wakacyjna w aptece szpitalnej

Praktyka zawodowa w aptece

INNE WYMAGANIA: wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, przysposobienie biblioteczne.

 

_______________________________________________________________________________________________

Pliki do pobrania:

Wykaz przedmiotów wpisywanych do indeksu