Do pobrania

Dla studentów

Karta obiegowa

Dla magistrantów na kierunku farmacja

Podstawowe informacje
dotyczące egzaminów dyplomowych na kierunku farmacja

1.     Rezerwacja terminu egzaminu dyplomowego

Ogólna informacja dotycząca terminów egzaminów dyplomowych zamieszczana jest na stronie internetowej Dziekanatu http://wf.wum.edu.pl/dziekanat/ogloszenia.

Rezerwacji terminu dokonuje opiekun naukowy pracy magisterskiej lub magistrant.

Magistranci samodzielnie rezerwujący termin egzaminu dyplomowego zobligowani są do wcześniejszego uzgodnienia go z Promotorem i Recenzentem.

Jeżeli w tym samym dniu planowane są egzaminy dyplomowe kilku studentów wykonujących prace magisterskie w tej samej jednostce organizacyjnej, wskazane jest dokonanie dla nich rezerwacji następujących po sobie godzin rozpoczęcia egzaminów.

Zapisy prowadzone są w Dziekanacie p.010.

2.     Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Minimum 10 dni przed zaplanowanym terminem egzaminu dyplomowego magistrant składa w Dziekanacie (p.010) komplet niżej wymienionych dokumentów:

  • Indeks:

a) z wpisanymi wszystkimi zaliczeniami i egzaminami przewidzianymi programem studiów,

b) z wypełnioną i podpisaną przez promotora I częścią strony 90 (dotyczącą składanej pracy magisterskiej),

  • Kartę okresowych osiągnięć studenta z V roku z wpisanymi wszystkimi zaliczeniami i egzaminami,
  • Dwa drukowane egzemplarze pracy dyplomowej:

a) jeden egzemplarz opatrzony własnoręcznym podpisem promotora i datą,

b) drugi egzemplarz opatrzony własnoręcznym podpisem promotora, datą i oceną na jaką praca została oceniona przez promotora,

Prace proszę wydrukować dwustronnie i oprawić w „miękką oprawę”,

  •  Podpisane „oświadczenie autora pracy”,
  •  Podpisane „oświadczenie autora/autorów pracy dyplomowej”,
  •  Podpisane „oświadczenie promotora”,
  •  Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej ze wskazaniem osoby proponowanej przez promotora na recenzenta pracy,
  •  Ocenę pracy dyplomowej dokonaną przez promotora,
  •  Pracę dyplomową w wersji elektronicznej zapisaną na CD/DVD wg. instrukcji w papierowej okładce opisanej wg. wzoru,
  • 4 fotografie 4,5cm x 6.5cm (5 szt. w przypadku składania wniosku o dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym)

Dokumenty należy złożyć w teczce podpisanej imieniem, nazwiskiem i numerem albumu magistranta. Przyjmowane są tylko komplety dokumentów.

Następnie praca dyplomowa sprawdzana jest w systemie Plagiat.pl., a wygenerowany z badania raport określa procent podobieństw do innych tekstów.

Jeżeli współczynnik podobieństwa 1 kształtuje się od 0% do 25%, współczynnik 2 kształtuje się od 0% do 5% oraz najdłuższy fragment zidentyfikowany jako podobny nie przekracza 50 słów student może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego.
Jeżeli współczynnik podobieństwa 1 przekracza 25%, współczynnik 2 przekracza 5% oraz najdłuższy fragment zidentyfikowany jako podobny przekracza 50 słów decyzję w sprawie dalszego postępowania podejmuje Dziekan po uzyskaniu pisemnego oświadczenia Promotora. Procedurę reguluje Zarządzenie Rektora nr 11/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: zasad składania, poddawania procedurze antyplagiatowej i archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich),  (ścieżka dostępu:  https://www.wum.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-z-2009-r ). 

Po sprawdzeniu pracy dyplomowej w systemie Plagiat.pl Dziekanat wystawia skierowanie pracy do recenzji, które wraz z dodatkowym, drukowanym egzemplarzem pracy magistrant dostarcza Recenzentowi. Recenzja musi wpłynąć do Dziekanatu co najmniej dwa dni przed zaplanowanym terminem egzaminu.

Magistrant, który złożył w Dziekanacie komplet wymaganych dokumentów, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji pracy w systemie Plagiat.pl oraz pozytywną ocenę recenzenta uzyskuje zgodę Dziekana na przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

3.     Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w Sali posiedzeń Rady Wydziału w obecności Przedstawiciela władz dziekańskich, Promotora i Recenzenta. W Komisji Egzaminacyjnej może uczestniczyć bezpośredni opiekun magistranta. Egzamin trwa około 30 minut. Na wniosek magistranta lub promotora egzamin dyplomowy może mieć charakter egzaminu otwartego. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu dyplomowego zawiera Regulamin studiów WUM.

Dla promotorów i recenzentów na kierunku farmacja