Do pobrania

Dla studentów

Karta obiegowa

Dla magistrantów na kierunku analityka medyczna i farmacja

Podstawowe informacje 
dotyczące egzaminów dyplomowych na kierunku farmacja i analityka.

1.Autor pracy składa u promotora tekst pracy w wersji przeznaczonej do obrony, w postaci wydruku komputerowego oraz pliku elektronicznego (na nośniku CD lub DVD w formie txt, pdf, doc, docx, odt, rtf.

Płyta CD /DVD musi być trwale oznaczane:

a) imieniem i nazwiskiem autora pracy,

b) Numer albumu w przypadku pracy dyplomowej

c) podpisem autora pracy

2. Autor pracy dyplomowej składa w dziekanacie w wyznaczonym terminie:

- podpisany przez promotora ogólny raport z badania antyplagiatowego,

- pracę w jednym egzemplarzu zatwierdzoną przez promotora, opatrzoną własnoręcznym podpisem promotora z  datą i oceną (praca drukowana dwustronnie w miękkiej oprawie). Oraz na nośniku elektronicznym zapisaną na CD/DVD , zatwierdzoną przez promotora, opatrzony własnoręcznym podpisem promotora z datą. Płyta CD /DVD musi być trwale oznaczane:

a) imieniem i nazwiskiem autora pracy,

b) Numer albumu w przypadku pracy dyplomowej

c) podpisem autora pracy

 Indeks

- z wpisanymi wszystkimi zaliczeniami i egzaminami przewidzianymi programem studiów,

- z wypełnioną i podpisaną przez promotora I częścią strony 90 (dotyczącą składanej pracy magisterskiej),

Karta osiągnięć

Kartę okresowych osiągnięć studenta z V roku z wpisanymi wszystkimi zaliczeniami i egzaminami

Ocenę pracy dyplomowej dokonaną przez promotora

Recenzja pracy dyplomowej (dwa dni przed planowaną obroną)

Oświadczenie autora /autorów  pracy dyplomowej

Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy

4 fotografie 4,5cm x 6.5cm (5 szt. w przypadku składania wniosku o dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym)

Jeżeli w tym samym dniu planowane są egzaminy dyplomowe kilku studentów wykonujących prace magisterskie w tej samej jednostce organizacyjnej, wskazane jest dokonanie dla nich rezerwacji następujących po sobie godzin rozpoczęcia egzaminów.

Zapisy prowadzone są w Dziekanacie p.010.(Farmacja) i p. 010(Analityka)

3. Rezerwacja terminu egzaminu dyplomowego

Rezerwacji terminu dokonuje magistrant.

Magistranci samodzielnie rezerwują termin egzaminu dyplomowego po złożeniu kompletu dokumentów do Dziekanatu. Magistranci zobligowani są do wcześniejszego uzgodnienia terminu z Promotorem i Recenzentem.

Jeżeli w tym samym dniu planowane są egzaminy dyplomowe kilku studentów wykonujących prace magisterskie w tej samej jednostce organizacyjnej, wskazane jest dokonanie dla nich rezerwacji następujących po sobie godzin rozpoczęcia egzaminów.

Zapisy prowadzone są w Dziekanacie p.010.(Farmacja) i p. 010(Analityka)

Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Minimum 7 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego magistrant składa w Dziekanacie (p.010 Farmacja i p.010 Analityka) komplet niżej wymienionych dokumentów:

  • Indeks
  • Karta osiągnięć
  • Ocenę pracy dyplomowej dokonaną przez promotora
  • Oświadczenie autora /autorów  pracy dyplomowej
  • Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy
  • 4 fotografie 
  • podpisany przez promotora ogólny raport z badania antyplagiatowego

Dokumenty należy złożyć w teczce podpisanej imieniem, nazwiskiem i numerem albumu magistranta. Przyjmowane są tylko komplety dokumentów. W przypadku nie złożenia pracy w terminie, data obrony może ulec przesunięciu.

4. Student jest zobowiązany do dostarczenia pracy do recenzenta wraz z drukiem do recenzji który może uzyskać w dziekanacie.Wypełniony druk od recenzenta powinien być dostarczony do dziekanatu dwa dni przed planowaną obroną.  

5.Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w obecności Przedstawiciela władz dziekańskich, Promotora i Recenzenta. W Komisji Egzaminacyjnej może uczestniczyć bezpośredni opiekun magistranta. Na wniosek magistranta lub promotora egzamin dyplomowy może mieć charakter egzaminu otwartego. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu dyplomowego zawiera Regulamin studiów WUM.

Procedurę reguluje Zarządzenie Rektora nr 34/20119 z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie: zasad składania, poddawania procedurze antyplagiatowej i archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich),

 

TERMINY OBRON PRAC MAGISTERSKICH Z FARMACJI: 4, 5, 6, 7 ,10 ,11, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 CZERWCA, 5, 24 WRZEŚNIA, 1 LIPCA, 2 LIPCA 

TERMINY OBRON PRAC MAGISTERSKICH Z ANALITYKI MEDYCZNEJ: 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 CZERWCA, 1, 2, 3, 4, 5 LIPCA, 16 WRZEŚNIA

 

Dla promotorów i recenzentów na kierunku farmacja