Do pobrania

Dla studentów

Karta obiegowa

Dla magistrantów na kierunku farmacja

Podstawowe informacje 
dotyczące egzaminów dyplomowych na kierunku farmacja i analityka.

1. Rezerwacja terminu egzaminu dyplomowego

Ogólna informacja dotycząca terminów egzaminów dyplomowych zamieszczana jest na stronie internetowej Dziekanatu http://wf.wum.edu.pl/dziekanat/ogloszenia.

Rezerwacji terminu dokonuje magistrant.

Magistranci samodzielnie rezerwują termin egzaminu dyplomowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Promotorem i Recenzentem.

 - Indeks

a) z wpisanymi wszystkimi zaliczeniami i egzaminami przewidzianymi programem studiów,

b) z wypełnioną i podpisaną przez promotora I częścią strony 90 (dotyczącą składanej pracy magisterskiej),

- Karta osiągnięć

a) Kartę okresowych osiągnięć studenta z V roku z wpisanymi wszystkimi zaliczeniami i egzaminami,

- 2 egzemplarze pracy

a) jeden egzemplarz opatrzony własnoręcznym podpisem promotora i datą,

b) drugi egzemplarz opatrzony własnoręcznym podpisem promotora, datą i oceną na jaką praca została oceniona przez promotora,

- Pracę dyplomową w wersji elektronicznej zapisaną na CD/DVD wg. instrukcji w papierowej okładce opisanej wg. wzoru,-wniosek  o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej

- Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej  ze wskazaniem osoby proponowanej przez promotora na recenzenta pracy,

- Podpisane „oświadczenie autora pracy”,

- Podpisane „oświadczenie autora/autorów pracy dyplomowej”,

- Podpisane oświadczenie promotora”,

- Ocenę pracy dyplomowej dokonaną przez promotora

- 4 fotografie 4,5cm x 6.5cm (5 szt. w przypadku składania wniosku o dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym)

Jeżeli w tym samym dniu planowane są egzaminy dyplomowe kilku studentów wykonujących prace magisterskie w tej samej jednostce organizacyjnej, wskazane jest dokonanie dla nich rezerwacji następujących po sobie godzin rozpoczęcia egzaminów.

Zapisy prowadzone są w Dziekanacie pok.010 (Farmacja) i pok. 06 (Analityka)

 2. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Minimum 10 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego magistrant składa w Dziekanacie (pok. 010 Farmacja i pok. 06 Analityka) komplet niżej wymienionych dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w teczce podpisanej imieniem, nazwiskiem i numerem albumu magistranta. Przyjmowane są tylko komplety dokumentów. W przypadku nie złożenia pracy w terminie  data obrony może ulec przesunięciu.

Następnie praca dyplomowa sprawdzana jest w systemie ASAP., a wygenerowany z badania raport określa procent podobieństw do innych tekstów.

Jeżeli współczynnik podobieństwa 1 kształtuje się od 0% do 25%, współczynnik 2 kształtuje się od 0% do 5% student może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego.
Jeżeli współczynnik podobieństwa 1 przekracza 25%, współczynnik 2 przekracza 5% decyzję w sprawie dalszego postępowania podejmuje Dziekan po uzyskaniu pisemnego oświadczenia Promotora. Procedurę reguluje Zarządzenie Rektora nr 48/2017 z dnia12 maja 2017r. w sprawie: zasad składania, poddawania procedurze antyplagiatowej i archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich),  (ścieżka dostępu:  https://www.wum.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-z-2009-r ). 

Po sprawdzeniu pracy w systemie ASAP automatycznie generowany jest raport i wysyłany wraz z oświadczeniem do promotora pracy magisterskiej.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć do Dziekanatu co najmniej dwa dni przed zaplanowanym terminem egzaminu.

Po sprawdzeniu pracy dyplomowej w systemie ASAP Dziekanat wystawia skierowanie pracy do recenzji, które wraz z dodatkowym, drukowanym egzemplarzem pracy magistrant dostarcza Recenzentowi. Recenzja musi wpłynąć do Dziekanatu co najmniej dwa dni przed zaplanowanym terminem egzaminu.

Magistrant, który złożył w Dziekanacie komplet wymaganych dokumentów, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji pracy w systemie Asap oraz pozytywną ocenę recenzenta uzyskuje zgodę Dziekana na przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

3. Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w obecności Przedstawiciela władz dziekańskich, Promotora i Recenzenta. W Komisji Egzaminacyjnej może uczestniczyć bezpośredni opiekun magistranta. Na wniosek magistranta lub promotora egzamin dyplomowy może mieć charakter egzaminu otwartego. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu dyplomowego zawiera Regulamin studiów WUM.

Dla promotorów i recenzentów na kierunku farmacja