Zakład Farmakodynamiki


02-097 Warszawa, ul. Banacha 1B
tel. 022 116 61 26, fax. 022 116 62 03
e-mail:    farmakodynamika@wum.edu.pl
              farmakodynamika@wp.pl
      


Kierownik: dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska-Zadrożny


DYDAKTYKA

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest przyswojenie zasad i funkcji stanowiących podstawy racjonalnego zrozumienia roli leków i substancji chemicznych zaliczanych do środków leczniczych, po wprowadzeniu ich do organizmu.
Farmaceuta, jako odpowiedzialny na równi z lekarzem dysponent leków mających zróżnicowany mechanizm działania, różne dawkowanie, efektywność wchłaniania, interakcje itp., poznaje w czasie wykładów i ćwiczeń najważniejsze elementy, które składają się na efekt farmakologiczny, jak również objawy świadczące o niepożądanym działaniu podanego leku w danej jednostce chorobowej.

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia):
1. Farmacja – IV rok, semestr VII i VIII
2. Analityka Medyczna – I rok, semestr IILiteratura:
1.    Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji – red. Jańca W.; PZWL, Warszawa 2009.
2.    Farmakologia. Podręcznik dla studentów medycyny – red. Kostowski W., PZWL, Warszawa 2010.
3.    Farmakologia i Toksykologia Mutschler 2010.
4.    The Pharmacological Basic of Therapeutics. Goodman & Gilman 2011 (12 wydanie).
5.    Kompendium Farmakologii Lüllman H. i współpracownicy – pod redakcją T. Krzemińskiego, Lublin 2008, wyd. 2.
6.    Farmakologia Kliniczna – red. Chodera A., Herman Z., PZWL, Warszawa 1999.FARMACJA

- Tematy wykładów – semestr VII:

 1. Drogi wprowadzania i wchłanianie leków; dystrybucja, biotransformacja i eliminacja leków.
 2. Mechanizm działania leków, wpływ na swoisty receptor, elementy molekularne; objawy niepożądane (tolerancja, tachyfilaksja).
 3. Interakcje leków, elementy farmakogenetyki
 4. Zasady przekaźnictwa nerwowego; układy monoaminergiczne w ośrodkowym układzie nerwowym.
 5. Mechanizmy działania leków psychotropowych.
 6. Podział i charakterystyka grup leków psychotropowych, zastosowanie kliniczne.
 7. Zaburzenia snu i bezsenność; podstawy postępowania    farmakoterapeutycznego.
 8. Farmakoterapia padaczki.
 9. Parkinsonizm – leczenie.
 10. Endogenne peptydy i ich udział w przekaźnictwie bólowym.
 11. Lekozależność ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu; postępowanie i leczenie.
 12. Prostanoidy, udział w mechaniźmie działania i objawach niepożądanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 13. Leczenie chorób reumatycznych.
 14. i 15  Osteoporoza - standardy postępowania.


- Tematyka wykładów – semestr VIII:

 1. Postępowanie we wstrząsie; niewydolność obwodowa.
 2. Leczenie astmy i przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc.
 3. Niewydolność krążenia.
 4. Farmakoterapia nadciśnienia.
 5. Choroba niedokrwienna serca.
 6. Leki antyarytmiczne; mechanizm działania i podział.
 7. Ogólne zasady chemioterapii.
 8. Antybiotyki betalaktamowe.
 9. Aminglikozydy, terakcyliny, makrolidy, klindamycyny, chloramfenikol, antybiotyki peptydowe.
 10. Leczenie gruźlicy, leki przeciwgrzybiczne.
 11. Sulfonamidy i inne leki chemioterapeutyczne.
 12. Choroba wrzodowa.
 13. Chemioterapia chorób wywołanych przez pasożyty, zimnica: zapobieganie i leczenie.
 14. Antykoncepcja.
 15. Leki p – wirusowe.Wykłady prowadzone są w formie prezentacji multimedialnej.

- Tematyka ćwiczeń – semestr VII:

 1. Środki stosowane w znieczuleniu ogólnym.
 2. Leki nasenne.
 3. Padaczka i leki p – padaczkowe.
 4. Neuroleptyki.
 5. Anksjolityki.
 6. Leki antydepresyjne, psychotoniki.
 7. Choroba Parkinsona, stosowane leki.
 8. Narkotyczne leki przeciwbólowe.
 9. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.
 10. Niesteroidowe leki przeciwzapalne.
 11. i 12 Leki działające na wegetatywny układ nerwowy
  • sympatykomimetyki
  • sympatykolityki
  • parasympatykomimetyki
  • parasympatykolityki, leki ganglioplegiczne.

   13.  Przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe.
   14.  Leki miejscowo znieczulające.
   15.  Zapobieganie i zwalczanie hiperlipidemii.


- Tematyka ćwiczeń – semestr VIII:

 1. Leki stosowane w niewydolności mięśnia sercowego.
 2. Leki antyarytmiczne.
 3. Leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej.
 4. Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca.
 5. Leki moczopędne.
 6. Leki stosowane w niedokrwistości.
 7. Leki wpływające na krzepliwość krwi.
 8. Astma.
 9. Leki układu oddechowego.
 10. Histamina i leki p – histaminowe.
 11. Farmakoterapia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
 12. Insulina i leki hipoglikemiczne
 13. Leki stosowane w niedoczynności i nadczynności tarczycy.
 14. Antybiotyki
 15. Antybiotyki przeciwgruźlicze, leki p – wirusowe.Ocena wiadomości studenta przeprowadzana jest na bieżąco, zgodnie z programem ćwiczeń. Ćwiczenia obowiązkowe. W semestrach VII i VIII student zdaje po dwa testowe kolokwia. W letniej sesji egzaminacyjnej student zdaje egzamin testowy z całości materiału objętego programem nauczania w semestrze VII i VIII (wykłady + ćwiczenia).


Miejsce wykładów i ćwiczeń
Wykłady: Sala im. Prof. B. Olszewskiego, ul. Banacha 1, Warszawa
Ćwiczenia:
Sala dydaktyczna nr 120, Centrum Biblioteczno-Informacyjne,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63


ANALITYKA MEDYCZNA

- Tematyka wykładów i ćwiczeń

 1. Kinetyka leków, biorównoważność
 2. Dynamika, EBM (Racjonalna diagnoza i leczenie)
 3. Teoria receptorowa
 4. Działania niepożądane i interakcje
 5. Podstawy psychopatofarmakologii
 6. Układ wegetatywny
 7. Leczenie chorób układu krążenia
  • Nadciśnienie
  • Choroba niedokrwienna serca
  • Zaburzenia rytmu serca
  • Niewydolność krążenia
  • Choroby układu oddechowego i ich leczenie
 8. Leczenie choroby wrzodowej
 9. Leki przeciwbólowe, mechanizm działania, zastosowanie kliniczne
 10. Podstawy chemioterapii zakażeń drobnoustrojowych
 11. Insulina, leki hipoglikemiczne
 12. Tarczyca, leki stosowane w leczeniu zaburzeń pracy tarczycy
 13. Podział grup leków psychotropowychOcena wiadomości studenta przeprowadzana jest na bieżąco, zgodnie z programem ćwiczeń. Ćwiczenia obowiązkowe. W letniej sesji egzaminacyjnej student zdaje egzamin testowy z całości materiału objętego programem nauczania (wykłady + ćwiczenia).


Miejsce wykładów i ćwiczeń
Sala dydaktyczna nr 120, Centrum Biblioteczno-Informacyjne,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63
PRACOWNICY

Kierownik Katedry / Zakładu:
dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska-Zadrożny

- Godziny przyjęć w sprawach studenckich
Czwartek od godz. 13.00. do godz. 14.00.


Adiunkci:
dr hab. n. farm. Helena Nowak
dr hab. n. farm, dr n. med. Eliza Koroś
dr n. farm., lek. med. Mirosław Rewekant

Wykładowcy:
mgr Małgorzata Sasinowska-Motyl

Asystenci:
dr n. farm. Krystyna Cegielska-Perun
mgr Anna de Cordé
mgr Kamila Duda
mgr Emilia Gąsińska
mgr Agnieszka Kowalczyk
mgr Michał Pstrągowski
mgr Jan Tatarkiewicz

Doktoranci:
mgr Kamila Duda
mgr Agnieszka Kowalczyk
mgr Michał Pstrągowski
mgr Renata Wolińska

BADANIA NAUKOWE

• Badania na zwierzętach

 1. badanie nowych leków i mechanizmów działania znanych leków (w tym przeciwbólowych, hipotensyjnych, przeciwdepresyjnych).
 2. badania nad mechanizmami przekaźnictwa bólowego w modelach bólu ostrego i przewlekłego.
 3. badania behawioralne.

• Badania u ludzi
1.    ocena drżenia pochodzącego z mikrokrążenia i potencjalnego udziału w nim składowych: ośrodkowej i obwodowej

                        Prace opublikowane w 2008-2013
Rok 2008:
1.    M. Bujalska, S.W. Gumułka „Effect of cyclooxygenase and nitrie oxide synthase inhibitors on vincristine induced hyperalgesia in rats”, Pharmacological Reports 60; 735 – 741; 2008. IF 2,167
2.    M. Bujalska, S.W. Gumułka „Effect of selenium compound (selol) on the opioid activity in vincristine induced hyperalgesia”, Neuroendocrinology Letters , 29; 303 – 311; 2008. IF 2,295, IF 1,359
3.    M. Bujalska, J. Tatarkiewicz, A. de Cordé, S.W. Gumułka “Effect of cyclooxygenase and nitric oxide synthase inhibitors on streptozotocin-induced hyperalgesia in rats”, Pharmacology 81; 151-157; 2008. IF 1,9
4.    M. Bujalska, J. Tatarkiewicz, S.W. Gumułka „Effect of bradykinin receptor antagonists on vincristine- and streptozotocin-induced hyperalgesia in a rat model of chemotherapy-induced and diabetic neuropathy. Pharmacology 81; 158-163; 2008. IF 1,9
5.    M. Bujalska, M. Araźna, H. Makulska-Nowak, S.W. Gumułka „Alpha(1) and alpha(2)-adrenoreceptor antagonists in streptozotocin- and vincristine-induced hyperalgesia.” Pharmacological Reports 60; 499-507; 2008. IF 2,167
6.    M. Bujalska “Effect of cannabinoid receptor agonists on streptozotocin-induced hyperalgesia in diabetic neuropathy.” Pharmacology 82; 193-200; 2008. IF 2,167
7.    M. Bujalska, E. Malinowska, H. Makulska-Nowak, S.W. Gumułka „Magnesium ions and opioid agonist activity in streptozotocin-induced hyperalgesia.” Pharmacology 82;180-186; 2008. IF 2,167
8.    K. Cegielska, H.E.Makulska-Nowak, S.W. Gumułka. „Wpływ przewlekłego podawania leków antydepresyjnych na aktywność układów opioidowych.“ Farmacja Polaska 7; 311-318; 2008.
9.    H.E. Makulska-Nowak „Skuteczność, bezpieczeństwo i wskazania do stosowania niektórych „nowszych“ środków chemioterapeutycznych.“ Leki Współczesnej Terapii w Polsce 3; 70-74; 2008.
10.    H.E. Makulska-Nowak, A. Juś „ Modyfikacja analgezji morfinowej u szczurów szczepu WKY po jednorazowej premedykacji lekami przeciwdepresyjnymi i po wielokrotnym podaniu.“ Polski Przegląd Kardiologiczny 10, suppl.1; 53-37; 2008.
11.    K. Romanowska, M. Grotkiewicz, M. Rewekant, H.E. Makulska-Nowak „ Sex dependent antinociceptive activity and blood pressure canges in SHR, WKY and WAG strains after diclofenac treatment.“ Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 65, suppl.6; 723-729; 2008. IF 0,374


Rok 2009:
12.    M. Bujalska, H.E. Makulska – Nowak „Bradykinin receptors antagonists and nitrie oxide synthase inhibitors in vincristine and streptozocin induced hyperalgesia in chemotherapy and diabetic neuropathy rat model”, Neuroendocrinology, 30; 144 – 152; 2009. IF 2,295.
13.    M. Bujalska, H.E. Makulska – Nowak „Bradykinin receptors antagonists and cyclooxygenase inhibitors in vincristine – and streptozocin – induced hyperalgesia”, Pharmacological Reports, 61; 421 – 430; 2009. IF 2,167.
14.    M. Bujalska, H.E. Makulska – Nowak, S.W. Gumułka „Magnesium ions and the opioid agonists activity in vincristine – induced toxic neuropathy model”, Pharmacological Reports in press; 2009. IF 2,167.
15.    T. Grabowski, M. Sasinowska – Motyl, S.W. Gumułka „Chromatographic / Mass Spectrometric Method for the Estimation of Itraconazole and its Metabolite in Human Plasma”, Arzneimittel forschung; 2009; 59 (8); 422 - 428. IF 0,692.
16.    E. Trzaska, W. Gumułka, H.E. Makulska-Nowak „Antagoniści aldosteronu w farmakoterapii chorób układu krążenia”, Kardiologia  Polska 2009; 67: 667-671.


Rok 2010:
17.    A. Juś, M. Bujalska, H.E. Makulska-Nowak “Modification of fentanyl analgesia by antidepressants.” Pharmacology 85; 48-53; 2010. IF 1,8

Rok 2011:
18.    M. Pstrągowski „Nowoczesne terapie przeciwnowotworowe.” Gazeta Farmaceutyczna nr 5 (227), 2011
19.    M. Pstrągowski „Stymulacja układu odpornościowego.” Lek w Polsce, nr 10, 2011
20.    M. Sar, D. Białoszewski, J. Kupryjaniuk, W. Woźniak, A. Zając-Kowalska, E. Trzaska, D.Sujecki  “Impact of gymstick exercises on selected respiratory parameters and core stability and balance in people over 55 years of age. Preliminary Report.” Polish Journal of Sports Medicine 27; 223-234; 2011

 Rok 2012:
21.    E.Gąsińska, M. Bujalska-Zadrożny, M. Sar, H. Makulska-Nowak “Influence of acute and subchronic oral administration of dehydroepiandrosterone (DHEA) on nociceptive threshold in rats.” Pharmacological Reports 64; 965-969; 2012. IF 2,5
22.    K. Cegielska-Perun, M. Bujalska-Zadrożny,  H.E. Makulska-Nowak „Modification of morphine analgesia by venlafaxine in diabetic neuropathic pain model.“ Phramacological Reports 64; 1267-1275; 2012. IF 2,5
23.    T. Grabowski, A. Świerczewska, B. Borucka, R. Sawicka, M. Sasinowska-Motyl, S.W. Gumułka „Application of liquid chromatography method with electrochemical detection for bioequivalence study of trimetazidine in human plasma.“ Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research 69; 1009-1016; 2012. IF  0,465
24.    K. Cegielska-Perun, A. Kowalczyk “ Farmakoterapia w chorobie lokomocyjnej.” Lek w Polsce 22(3);45-49; 2012
25.    K. Cegielska-Perun, E. Trzaska, A. Fabisiak „ Najczęstsze składniki preparatów ziołowych.” Lek w Polsce 22(5); 41-56; 2012
26.    M. Pstrągowski „Generyk czy oryginał – za i przeciw.” Gazeta Farmaceutyczna, nr 3 (237), 2012
27.    M. Pstrągowski „Niebezpieczeństwa leczenia osób starszych.” Gazeta Farmaceutyczna, nr 4 (238), 2012
28.    M. Pstrągowski „Podręczna apteczka podróżnika”, Gazeta Farmaceutyczna, nr 7-8 (241), 2012
29.    M. Pstrągowski „Postępy w farmakoterapii zaburzeń depresyjnych.” Gazeta Farmaceutyczna, (przyjęty do druku)
30.    M. Pstrągowski „Prawidłowa suplementacja w okresie menopauzy.” Lek w Polsce, nr 2, 2012
31.    M. Pstrągowski „Wielokierunkowe działanie astaksantyny i innych karotenoidów.” Lek w Polsce,(przyjęty do druku)


Rok 2013:
32.    K. Cegielska-Perun, M. Bujalska-Zadrożny, J. Tatarkiewicz, E. Gąsińska, H.E. Makulska-Nowak „Venlafaxine and neuropathic pain.” Pharmacology 91;69-71; 2013. IF 1,788
33.    T. Grabowski, J.J. Jaroszewski, M. Sasinowska-Motyl „Leave-one-out procedure in validation of elimination rate constant analysis.“ Arzneimittelforschung/Drug Research (przyjęta do druku) IF 0,722


WSPÓŁPRACA NAUKOWA
1.    Współpraca z Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków w realizacji projektu badawczego: „Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013 (Nowe analogi insuliny ludzkiej).
2.    Współpraca z Politechniką Warszawską oraz Kliniką Psychiatrii i Kliniką Nadciśnienia WUM w zakresie badań tremorometrycznych w chorobie Parkinsona, w nadciśnieniu i chorobie alkoholowej
3.    Współrealizacja grantu z Instytutem Reumatologii im. Prof. Eleonory Reicher pt. ”Analiza działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego antagonisty receptora histaminowego H4 w zapalnym bólu nocyceptywnym oraz próba wyjaśnienia jego mechanizmu”.