Zakład Farmakodynamiki


02-097 Warszawa, ul. Banacha 1B
tel. 022 116 61 26, fax. 022 116 62 03
e-mail:    farmakodynamika@wum.edu.pl
              farmakodynamika@wp.pl
      


Kierownik Zakładu:

dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska-Zadrożny


DYDAKTYKA

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest przyswojenie zasad i funkcji stanowiących podstawy racjonalnego zrozumienia roli leków i substancji chemicznych zaliczanych do środków leczniczych, po wprowadzeniu ich do organizmu.
Farmaceuta, jako odpowiedzialny na równi z lekarzem dysponent leków mających zróżnicowany mechanizm działania, różne dawkowanie, efektywność wchłaniania, interakcje itp., poznaje w czasie wykładów i ćwiczeń najważniejsze elementy, które składają się na efekt farmakologiczny, jak również objawy świadczące o niepożądanym działaniu podanego leku w danej jednostce chorobowej.

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia):
1. Farmacja – IV rok, semestr VII i VIII
2. Analityka Medyczna – I rok, semestr IILiteratura:
1.    Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji – red. Jańca W.; PZWL, Warszawa 2009.
2.    Farmakologia. Podręcznik dla studentów medycyny – red. Kostowski W., PZWL, Warszawa 2010.
3.    Farmakologia i Toksykologia Mutschler 2010.
4.    The Pharmacological Basic of Therapeutics. Goodman & Gilman 2011 (12 wydanie).
5.    Kompendium Farmakologii Lüllman H. i współpracownicy – pod redakcją T. Krzemińskiego, Lublin 2008, wyd. 2.
6.    Farmakologia Kliniczna – red. Chodera A., Herman Z., PZWL, Warszawa 1999.


FARMACJA – tematy zajęć

Farmakologia z farmakodynamiką

 

Tematyka wykładów – semestr VII

 

 1. Mechanizmy i molekularne efekty działania leków. Objawy niepożądane, tolerancja i  tachyfilaksja
 2. Udział cytokin w mechanizmach działania leków, ze szczególnym uwzględnieniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 3. Leczenie chorób reumatycznych
 4. Hormony podwzgórza, przysadki mózgowej, nadnerczy i tarczycy
 5. Hormony płciowe – antykoncepcja, bezpłodność i Hormonalna Terapia Zastępcza
 6. Choroby zakrzepowe – postępowanie terapeutyczne
 7. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego
 8. Leczenie choroby niedokrwiennej serca i niewydolności krążenia
 9. Mechanizmy i klasyfikacja lekozależności
 10. Postępowanie i farmakoterapia uzależnień
 11. Współczesna farmakoterapia cukrzycy
 12. Współczesna farmakoterapia cukrzycy
 13. Profilaktyka i postępowanie terapeutyczne w zespole metabolicznym
 14. Otyłość i jej leczenie
 15. Choroba wrzodowa

 

Tematyka wykładów – semestr VIII

 

 1. Chemioterapia chorób bakteryjnych
 2. Klasyfikacja i znaczenie terapeutyczne antybiotyków
 3. Farmakoterapia gruźlicy
 4. Grypa – profilaktyka i leczenie. Klasyfikacja szczepionek.
 5. Leki okulistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem farmakoterapii zwyrodnienia plamki żółtej
 6. Ogólne zasady farmakoterapii bólu
 7. Postępowanie lecznicze w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych
 8. Zasady przekaźnictwa nerwowego: układy monoaminergiczne w ośrodkowym układzie nerwowym
 9. Znieczulenie ogólne i miejscowe
 10. Zaburzenia snu, bezsenność, bezdech senny – podstawy postępowania farmakoterapeutycznego
 11. Leczenie wybranych zaburzeń neurologicznych
 12. Padaczka – postępowanie terapeutyczne
 13. Osteoporoza – standardy postępowania terapeutycznego
 14. Odrębności farmakoterapii u różnych grup pacjentów
 15. Choroby polekowe

Tematyka ćwiczeń – semestr VII

 1. Leki wpływające na autonomiczny układ nerwowy –
 2. Histamina i leki przeciwhistaminowe. Standardy leczenia chorób alergicznych
 3. Farmakoterapia astmy oskrzelowej i Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
 4. Leki wykrztuśne, sekretolityczne i przeciwkaszlowe
 5. Leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego
 6. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
 7. Niedokrwistość – rodzaje i postępowanie lecznicze. Niewydolność serca
 8. Leki wpływające na układ krzepnięcia
 9. Leki moczopędne
 10. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego
 11. Leki stosowane w hipercholesterolemii i chorobie niedokrwiennej serca
 12. Leki antyarytmiczne
 13. Insuliny i leki hipoglikemiczne
 14. Leki oryginalne i generyczne
 15. Ćwiczenia praktyczne

Tematyka ćwiczeń – semestr VIII

 

 1. Leki stosowane w chemioterapii zakażeń
 2. Leki przeciwgrzybicze
 3. Leki przeciwpasożytnicze i przeciwpierwotniakowe
 4. Leki przeciwwirusowe i immunomodulujące
 5. Podstawy chemioterapii nowotworów
 6. Narkotyczne leki przeciwbólowe
 7. Leki nasenne, przeciwlękowe i uspokajające
 8. Leki przeciwdepresyjne
 9. Neuroleptyki
 10. Leki przeciwpadaczkowe
 11. Leki stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych
 12. Farmakologiczne mechanizmy interakcji leków
 13. Ćwiczenia praktyczne

 

Farmakokinetyka

Tematy wykładów

 1. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu farmakokinetyki
 2. Charakterystyka i czynniki wpływające na losy leków w ustroju: uwalnianie i wchłanianie.
 3. Charakterystyka i czynniki wpływające na losy leków w ustroju: dystrybucja
 4. Charakterystyka i czynniki wpływające na losy leków w ustroju: metabolizm. Efekt pierwszego przejścia. Krążenie wątrobowo-jelitowe.
 5. Charakterystyka i czynniki wpływające na losy leków w ustroju: eliminacja.
 6. Terapia monitorowana stężeniem leków we krwi.
 7. Modele farmakokinetyczne.

 

Tematy seminariów

 1. Rzędowość reakcji. Regresja liniowa. Model jednokompartmentowy – podanie iv – iniekcja szybka (bolus). Model jednokompartmentowy – infuzja ciągła.
 2. Model jednokompartmentowy – podanie pozanaczyniowe. Model jednokompartmentowy – podanie iv.
 3. Model dwukompartmentowy – podanie pozanaczyniowe. Farmakokinetyka niezależna od modelu.
 4. Farmakokinetyka wielokrotnego podania. Obliczenia schematu dawkowania – przedział dawkowania, dawka inicjująca i podtrzymująca. Obliczenia i interpretacja parametrów farmakokinetycznych.
 5. Ćwiczenia praktyczne z farmakokinetyki z zastosowaniem programów komputerowych.Ocena wiadomości studenta przeprowadzana jest na bieżąco, zgodnie z programem ćwiczeń. Ćwiczenia obowiązkowe. W semestrach VII i VIII student zdaje po dwa testowe kolokwia. W letniej sesji egzaminacyjnej student zdaje egzamin testowy z całości materiału objętego programem nauczania w semestrze VII i VIII (wykłady + ćwiczenia).


Miejsce wykładów i ćwiczeń
Wykłady: Sala im. Prof. B. Olszewskiego, ul. Banacha 1, Warszawa
Ćwiczenia:
Sala dydaktyczna nr 120, Centrum Biblioteczno-Informacyjne,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63

Analityka medyczna – tematy zajęć

 1. Zasady ogólne farmakokinetyki. Teoria receptorowa działania leków.
 2. Układ wegetatywny: sympatyczny, parasympatyczny.
 3. Podział grup leków psychotropowych.
 4. Podstawowe zasady leczenia padaczki i chorób neurodegeneracyjnych.
 5. Podstawy leczenia bólu. Opioidy.
 6. Niesterydowe leki przeciwzapalne. Leczenie chorób reumatycznych.
 7. Zasady leczenie chorób układu oddechowego. Ogólne zasady leczenia chorób alergicznych.
 8. Choroby układu pokarmowego.
 9. Ogólne zasady leczenia cukrzycy.
 10. Zasady leczenia chorób układu krążenia
 11. Zasady leczenia chorób układu krążenia
 12. Zasady leczenia zaburzeń hematopoezy i hemostazy.
 13. Chemioterapia chorób bakteryjnych.
 14. Chemioterapia gruźlicy, chorób wirusowych, chorób pasożytniczych.
 15. Chemioterapia chorób nowotworowych.Ocena wiadomości studenta przeprowadzana jest na bieżąco, zgodnie z programem ćwiczeń. Ćwiczenia obowiązkowe. W letniej sesji egzaminacyjnej student zdaje egzamin testowy z całości materiału objętego programem nauczania (wykłady + ćwiczenia).


Miejsce wykładów i ćwiczeń
Sala dydaktyczna nr 120, Centrum Biblioteczno-Informacyjne,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63


PRACOWNICY

Kierownik Zakładu:

dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska-Zadrożny

 - Godziny przyjęć w sprawach studenckich
Czwartek od godz. 13.00. do godz. 14.00.


Adiunkci:

prof. dr hab. n. farm. Helena Nowak

dr inż. Patrycja Kleczkowska

dr Anna Leśniak

dr Michał Ordak

 

Wykładowcy:

mgr Małgorzata Sasinowska-Motyl

mgr Anna de Cordé

 

Asystenci:

mgr farm. Agnieszka Kowalczyk

mgr farm. Kamila Kulik

mgr farm. Karolina Pawlik

mgr farm. Renata Wolińska

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

dr hab. Mariusz Sacharczuk

dr inż. Barbara Żyżyńska-Granica

mgr farm. Przemysław Taciak

Elżbieta Tkacz

 

Sekretariat:

Anna Tutakowska

 

Pracownik gospodarczy

Elżbieta KaniaBADANIA NAUKOWE

• Badania na zwierzętach

 1. badanie nowych leków i mechanizmów działania znanych leków (w tym przeciwbólowych, hipotensyjnych, przeciwdepresyjnych).
 2. badania nad mechanizmami przekaźnictwa bólowego w modelach bólu ostrego i przewlekłego.
 3. badania behawioralne.

• Badania u ludzi
1.    ocena drżenia pochodzącego z mikrokrążenia i potencjalnego udziału w nim składowych: ośrodkowej i obwodowej

                        Prace opublikowane w 2008-2013
Rok 2008:
1.    M. Bujalska, S.W. Gumułka „Effect of cyclooxygenase and nitrie oxide synthase inhibitors on vincristine induced hyperalgesia in rats”, Pharmacological Reports 60; 735 – 741; 2008. IF 2,167
2.    M. Bujalska, S.W. Gumułka „Effect of selenium compound (selol) on the opioid activity in vincristine induced hyperalgesia”, Neuroendocrinology Letters , 29; 303 – 311; 2008. IF 2,295, IF 1,359
3.    M. Bujalska, J. Tatarkiewicz, A. de Cordé, S.W. Gumułka “Effect of cyclooxygenase and nitric oxide synthase inhibitors on streptozotocin-induced hyperalgesia in rats”, Pharmacology 81; 151-157; 2008. IF 1,9
4.    M. Bujalska, J. Tatarkiewicz, S.W. Gumułka „Effect of bradykinin receptor antagonists on vincristine- and streptozotocin-induced hyperalgesia in a rat model of chemotherapy-induced and diabetic neuropathy. Pharmacology 81; 158-163; 2008. IF 1,9
5.    M. Bujalska, M. Araźna, H. Makulska-Nowak, S.W. Gumułka „Alpha(1) and alpha(2)-adrenoreceptor antagonists in streptozotocin- and vincristine-induced hyperalgesia.” Pharmacological Reports 60; 499-507; 2008. IF 2,167
6.    M. Bujalska “Effect of cannabinoid receptor agonists on streptozotocin-induced hyperalgesia in diabetic neuropathy.” Pharmacology 82; 193-200; 2008. IF 2,167
7.    M. Bujalska, E. Malinowska, H. Makulska-Nowak, S.W. Gumułka „Magnesium ions and opioid agonist activity in streptozotocin-induced hyperalgesia.” Pharmacology 82;180-186; 2008. IF 2,167
8.    K. Cegielska, H.E.Makulska-Nowak, S.W. Gumułka. „Wpływ przewlekłego podawania leków antydepresyjnych na aktywność układów opioidowych.“ Farmacja Polaska 7; 311-318; 2008.
9.    H.E. Makulska-Nowak „Skuteczność, bezpieczeństwo i wskazania do stosowania niektórych „nowszych“ środków chemioterapeutycznych.“ Leki Współczesnej Terapii w Polsce 3; 70-74; 2008.
10.    H.E. Makulska-Nowak, A. Juś „ Modyfikacja analgezji morfinowej u szczurów szczepu WKY po jednorazowej premedykacji lekami przeciwdepresyjnymi i po wielokrotnym podaniu.“ Polski Przegląd Kardiologiczny 10, suppl.1; 53-37; 2008.
11.    K. Romanowska, M. Grotkiewicz, M. Rewekant, H.E. Makulska-Nowak „ Sex dependent antinociceptive activity and blood pressure canges in SHR, WKY and WAG strains after diclofenac treatment.“ Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 65, suppl.6; 723-729; 2008. IF 0,374


Rok 2009:
12.    M. Bujalska, H.E. Makulska – Nowak „Bradykinin receptors antagonists and nitrie oxide synthase inhibitors in vincristine and streptozocin induced hyperalgesia in chemotherapy and diabetic neuropathy rat model”, Neuroendocrinology, 30; 144 – 152; 2009. IF 2,295.
13.    M. Bujalska, H.E. Makulska – Nowak „Bradykinin receptors antagonists and cyclooxygenase inhibitors in vincristine – and streptozocin – induced hyperalgesia”, Pharmacological Reports, 61; 421 – 430; 2009. IF 2,167.
14.    M. Bujalska, H.E. Makulska – Nowak, S.W. Gumułka „Magnesium ions and the opioid agonists activity in vincristine – induced toxic neuropathy model”, Pharmacological Reports in press; 2009. IF 2,167.
15.    T. Grabowski, M. Sasinowska – Motyl, S.W. Gumułka „Chromatographic / Mass Spectrometric Method for the Estimation of Itraconazole and its Metabolite in Human Plasma”, Arzneimittel forschung; 2009; 59 (8); 422 - 428. IF 0,692.
16.    E. Trzaska, W. Gumułka, H.E. Makulska-Nowak „Antagoniści aldosteronu w farmakoterapii chorób układu krążenia”, Kardiologia  Polska 2009; 67: 667-671.


Rok 2010:
17.    A. Juś, M. Bujalska, H.E. Makulska-Nowak “Modification of fentanyl analgesia by antidepressants.” Pharmacology 85; 48-53; 2010. IF 1,8

Rok 2011:
18.    M. Pstrągowski „Nowoczesne terapie przeciwnowotworowe.” Gazeta Farmaceutyczna nr 5 (227), 2011
19.    M. Pstrągowski „Stymulacja układu odpornościowego.” Lek w Polsce, nr 10, 2011
20.    M. Sar, D. Białoszewski, J. Kupryjaniuk, W. Woźniak, A. Zając-Kowalska, E. Trzaska, D.Sujecki  “Impact of gymstick exercises on selected respiratory parameters and core stability and balance in people over 55 years of age. Preliminary Report.” Polish Journal of Sports Medicine 27; 223-234; 2011

 Rok 2012:
21.    E.Gąsińska, M. Bujalska-Zadrożny, M. Sar, H. Makulska-Nowak “Influence of acute and subchronic oral administration of dehydroepiandrosterone (DHEA) on nociceptive threshold in rats.” Pharmacological Reports 64; 965-969; 2012. IF 2,5
22.    K. Cegielska-Perun, M. Bujalska-Zadrożny,  H.E. Makulska-Nowak „Modification of morphine analgesia by venlafaxine in diabetic neuropathic pain model.“ Phramacological Reports 64; 1267-1275; 2012. IF 2,5
23.    T. Grabowski, A. Świerczewska, B. Borucka, R. Sawicka, M. Sasinowska-Motyl, S.W. Gumułka „Application of liquid chromatography method with electrochemical detection for bioequivalence study of trimetazidine in human plasma.“ Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research 69; 1009-1016; 2012. IF  0,465
24.    K. Cegielska-Perun, A. Kowalczyk “ Farmakoterapia w chorobie lokomocyjnej.” Lek w Polsce 22(3);45-49; 2012
25.    K. Cegielska-Perun, E. Trzaska, A. Fabisiak „ Najczęstsze składniki preparatów ziołowych.” Lek w Polsce 22(5); 41-56; 2012
26.    M. Pstrągowski „Generyk czy oryginał – za i przeciw.” Gazeta Farmaceutyczna, nr 3 (237), 2012
27.    M. Pstrągowski „Niebezpieczeństwa leczenia osób starszych.” Gazeta Farmaceutyczna, nr 4 (238), 2012
28.    M. Pstrągowski „Podręczna apteczka podróżnika”, Gazeta Farmaceutyczna, nr 7-8 (241), 2012
29.    M. Pstrągowski „Postępy w farmakoterapii zaburzeń depresyjnych.” Gazeta Farmaceutyczna, (przyjęty do druku)
30.    M. Pstrągowski „Prawidłowa suplementacja w okresie menopauzy.” Lek w Polsce, nr 2, 2012
31.    M. Pstrągowski „Wielokierunkowe działanie astaksantyny i innych karotenoidów.” Lek w Polsce,(przyjęty do druku)


Rok 2013:
32.    K. Cegielska-Perun, M. Bujalska-Zadrożny, J. Tatarkiewicz, E. Gąsińska, H.E. Makulska-Nowak „Venlafaxine and neuropathic pain.” Pharmacology 91;69-71; 2013. IF 1,788
33.    T. Grabowski, J.J. Jaroszewski, M. Sasinowska-Motyl „Leave-one-out procedure in validation of elimination rate constant analysis.“ Arzneimittelforschung/Drug Research (przyjęta do druku) IF 0,722


WSPÓŁPRACA NAUKOWA
1.    Współpraca z Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków w realizacji projektu badawczego: „Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013 (Nowe analogi insuliny ludzkiej).
2.    Współpraca z Politechniką Warszawską oraz Kliniką Psychiatrii i Kliniką Nadciśnienia WUM w zakresie badań tremorometrycznych w chorobie Parkinsona, w nadciśnieniu i chorobie alkoholowej
3.    Współrealizacja grantu z Instytutem Reumatologii im. Prof. Eleonory Reicher pt. ”Analiza działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego antagonisty receptora histaminowego H4 w zapalnym bólu nocyceptywnym oraz próba wyjaśnienia jego mechanizmu”.