Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Lista Aptek w roku akademickim 2011/2012
Dziekanat WF 11.07.2011

Lista aptek ogólnodostępnych i szpitalnych pozytywnie zaopiniowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i Okręgową Izbę Aptekarską przeznaczonych dla studentów VI roku WF WUM  w roku akademickim 2011/2012.
Lista aptek będzie systematycznie uaktualniana.

Studencka ankieta zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2010/2011
katarzyna.stańczyk 22.04.2011

Samorząd Studentów, Prorektor ds. Dydaktyczno - Wychowawczych oraz Biuro ds. Zarządzania Jakością i Oceny Kształcenia zapraszają Studentów wszystkich kierunków, specjalności i lat do udziału w kolejnej edycji internetowej ankiety studenckiej.

Ankieta służy zebraniu opinii na temat jednostek i osób prowadzących zajęcia w Uczelni w roku akademickim 2010/2011.

Ankieta jest dobrowolna i anonimowa!!! 

By wypełnić ankietę zaloguj się do Portalu SSL-VPN (ssl.wum.edu.pl) i kliknij zakładkę Ankieta Studencka.

Twoja opinia zostanie wykorzystana m.in. do:

·         okresowej oceny nauczycieli akademickich,

·         wyłonienia i nagrodzenia najlepszych nauczycieli akademickich,

·         identyfikacji mocnych i słabych stron kształcenia w WUM oraz

·         podjęcia działań doskonalących.

Uwagi i pomysły dotyczące jakości kształcenia można również zgłaszać na stronie www.biurojakosci.wum.edu.pl.

Praktyki 6-ciomiesięczne
Dziekanat WF 17.03.2011

Kierownicy aptek z województwa mazowieckiego zainteresowani przyjęciem
studentów na 6 miesięczną praktykę po obronie pracy magisterskiej proszeni
są o dostarczenie wypełnionej deklaracji (do pobrania poniżej) na adres:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
z dopiskiem DEKLARACJE

Praktyki 6-ciomiesięczne
Dziekanat WF 17.03.2011

Studenci zainteresowani odbywaniem 6 miesięcznej praktyki po obronie pracy magisterskiej w aptece poza województwem mazowieckim proszeni są o dostarczenie wraz z podaniem wypełnionej przez aptekę deklaracji (druk do pobrania poniżej) na adres:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
z dopiskiem DEKLARACJE

UWAGA! Ważne informacje dla osób chcących ubiegać się o stypendium oraz miejsce w domu studenckim.
katarzyna.stańczyk 28.01.2011

Poniżej podajemy najistotniejsze zmiany w sposobie dokumentowania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej oraz miejsca w domu studenckim dla studentów i doktorantów WUM :

1. Student ( doktorant ) oraz wszyscy pełnoletni członkowie rodziny, wymienieni we wniosku, muszą rozliczyć się
z Urzędem Skarbowym z uzyskanych dochodów za 2010 rok i analogicznie w kolejnych latach,czyli za rok poprzedzający rok akademicki,w którym student chce ubiegać się o stypendium. Dotyczy to także sytuacji, w których dochód wynosi 0. Rozliczenie takie będzie niezbędne do obliczenia dochodu w rodzinie studenta. Nie będą przyjmowane, jak dotychczas, zaświadczenia mówiące o nie złożeniu zeznania podatkowego za dany, wymagany do wniosku, rok podatkowy oraz nie figurowaniu w ewidencji podatników. Wszyscy pełnoletni członkowie rodziny, nieposiadający numeru identyfikacji podatkowej bezwzględnie będą musieli wystąpić o niego i rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w ustawowym terminie, także z dochodu zerowego.

2. Oprócz zaświadczenia o dochodach, dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta będą wymagane także zaświadczenia o prowadzeniu, bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

3. Każdy dorosły członek rodziny studenta, uwzględniony we wniosku, będzie musiał złożyć oświadczenie na temat dochodów nieopodatkowanych.

4. Każdy wyszczególniony we wniosku, kto prowadzi działalność rolniczą będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z KRUS o zasiłkach chorobowych dla siebie oraz członków rodziny, wypłaconych w danym roku podatkowym.

5. Student wnioskujący o utratę dochodu będzie musiał dołączyć do wniosku zaświadczenie z pracy członka rodziny, którego to dotyczy, mówiące o tym, jaka część dochodu wykazanego w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego pochodzi tylko z wynagrodzenia, a jaka z tytułu ewentualnej odprawy, nagrody jubileuszowej, itd.

6. Do dochodu będzie się wliczało stypendium otrzymywane na Erasmusie.

7. Zaświadczenia o dochodach muszą być wystawione na ustawowym formularzu Urzędu Skarbowego.

8. Zaświadczenie o wysokości opłaconych w ramach działalności gospodarczej składek zdrowotnych ZUS może być także wystawione przez księgowość firmy lub biuro rachunkowe.

9. Zaświadczenia o dochodach studenta i jego uczącego się rodzeństwa do 26-go roku życia będą musiały być uzupełnione o oświadczenie, z jakiego źródła pochodzi wykazany dochód, czy został osiągnięty ze stosunku pracy, czy z pracy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

10. UWAGA! Od następnego roku akademickiego otrzymanie stypendium za wyniki w nauce może wymagać od studenta złożenia wniosku tak, jak przy ubieganiu się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej. Projekt zakłada także, że analogicznie jak w przypadku innych świadczeń pomocy materialnej, stypendium za wyniki w nauce będzie przysługiwało od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, a nie z wyrównaniem od pierwszego miesiąca danego roku akademickiego.

UWAGA ! DO PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY ZALICZA SIĘ TAKŻE SAMEGO STUDENTA WNIOSKODAWCĘ !