obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2019r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

 o godz. 1130      mgr farm. Agnieszki Kozak

rozprawa doktorska pt.:

Kokryształy etenzamidu - badania strukturalne, fizykochemiczne i farmaceutyczne”

 Promotor: Pof. dr hab. Wacław Kołodziejski

Promotor pomocniczy: Dr hab. Edyta Pindelska

Recenzenci: Dr hab. Izabela Madura

                     Dr hab. Arkadiusz Szterk

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej w dniu 12 czerwca 2019r.

o godz. 1200      mgr inż. Marty Zezuli

rozprawa doktorska pt.:

„Opracowanie metod określenia profilu zanieczyszczeń wybranych prostaglandyn”

Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Koziak

Promotor pomocniczy: Dr hab. Wioleta Maruszak

Recenzenci: Dr hab. Magdalena Biesaga

                     Dr hab. Arkadiusz Szterk

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2019r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

o godz. 1200      mgr farm. Anny Zgadzaj

rozprawa doktorska pt.:

„Ocena wpływu wybranych substancji pomocniczych na fototoksyczność, fotogenotoksyczność i fotodegradację fluorochinolonów stosowanych w okulistyce”

 Promotor: Prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki

Promotor pomocniczy: Dr Agata Skrzypczak

Recenzenci: Dr hab. Beata Gruber-Bzura

                     Dr hab. Bartosz Wielgomas

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej w dniu 22 maja 2019r.

o godz. 1200 mgr biol. Pauliny Wilczyńskiej

rozprawa doktorska pt.:

„Proteazy i antyproteazy w środowisku wewnątrzmacicznym rozwijającego się płodu”

 Promotor: Dr hab. Barbara Lisowska-Myjak

Promotor pomocniczy: Dr Ewa Skarżyńska

Recenzenci: Dr hab. Tadeusz Issat

                     Dr hab. Paweł Miotła

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2019r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

o godz. 1200      mgr farm. Lidii Mielczarek

rozprawa doktorska pt.:

„Biologiczne interakcje Selolu z izotiocyjanianami”

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Suchocki

Promotor pomocniczy: Dr hab. Katarzyna Wiktorska

Recenzenci: Dr hab. prof. nadzw. Bożena Muszyńska

                     Dr hab. Daniel Załuski

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2019r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędą się obrony rozpraw doktorskich:

o godz. 1200      mgr farm. Marty Polkowskiej

rozprawa doktorska pt.:

„Analiza skuteczności i bezpieczeństwa terapii celowanych oraz immunoterapii w leczeniu zaawansowanego czerniaka skóry”

„Efficacy and safety of targeted therapies and immunotherapy in advanced melanoma”

 Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Promotor pomocniczy: Dr Edyta Czepielewska

Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Rutkowski

                     Dr hab. Marcin Czech

 o godz. 1330      mgr farm. Sylwestra Krukowskiego

rozprawa doktorska pt.:

„Modelowe badania domieszkowanych nanoapatytów wapniowych modyfikowanych prostymi związkami organicznymi”

 Promotor: Prof. dr hab. Wacław Kołodziejski

Recenzenci: Prof. dr hab. Grażyna Ginalska

                     Prof. dr hab. Józef Mieczkowski

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2019r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędą się obrony rozpraw doktorskich:

o godz. 1200      mgr farm. Pauliny Łuszczyńskiej

rozprawa doktorska pt.:

„Terapeutyczne monitorowanie stężenia całkowitego i wolnego (wolnej frakcji) kwasu

mykofenolowego w osoczu krwi w toczniowym zapaleniu nerek podczas terapii mykofenolanem mofetylu”

Promotor: Dr hab. Tomasz Pawiński

Promotor pomocniczy: Dr Paweł Kunicki

Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Pałka

                     Prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik

 o godz. 1315      mgr Agnieszki Zajkowskiej

rozprawa doktorska pt.:

„Profilowanie mikroRNA w zakresie projektowania prób klinicznych terapii genowej”

Promotor: Prof. dr hab. Maciej Małecki

Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Pałka

                    Dr hab. prof. nadzw. Leszek Kalinowski

o godz. 1430      mgr farm. Sylwii Michorowskiej

rozprawa doktorska pt.:

„Detekcja białka ALDH3B2 w homogenatach wybranych narządów ludzkich jako dowód funkcjonalności genu ALDH3B2”

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Recenzenci: Dr hab. prof. IPiN Małgorzata Bednarska-Makaruk

                     Dr hab. prof. NIL Arkadiusz Szterk

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2018r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

o godz. 1200

mgr farm. Renaty Wolińskiej

rozprawa doktorska pt.:

„Udział syntaz tlenku azotu w działaniu analgetycznym tapentadolu”

 Promotor: Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Promotor pomocniczy: Dr Patrycja Kleczkowska

Recenzenci: Dr hab. prof. UJ Jacek Sapa

                     Dr hab. Tomasz Kocki

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2018r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

o godz. 1200

mgr farm. Joanny Sajkowskiej-Kozielewicz

rozprawa doktorska pt.:

„Kora Geissospermum reticulatum - badania składu i aktywności biologicznej”

 Promotor: Prof. dr hab. Iwona Wawer

Promotor pomocniczy: Dr hab. Katarzyna Paradowska

Recenzenci: Prof. dr hab. Irena Matławska

                     Dr hab. prof. nadzw. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej w dniu 14 listopada 2018r.

o godz. 1230

mgr inż. Urszuli Piotrowskiej

rozprawa doktorska pt.:

„Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych - synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne”

 Promotor: Dr hab. Marcin Sobczak

Promotor pomocniczy: Dr hab. Ewa Olędzka

Recenzenci: Dr hab. prof. nadzw. Radomir Jasiński

                     Dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej w dniu 24 października 2018r.

o godz. 1200

mgr farm. Katarzyny Grzelki

 rozprawa doktorska pt.:

„Noradrenergic control of medial prefrontal cortex pyramidal neurons (Kontrola noradrenergiczna neuronów piramidowych przyśrodkowej kory przedczołowej)”

Promotor: Prof. dr hab. Paweł Szulczyk

Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Konopacki

                     Prof. dr hab. Marian Lewandowski

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 września 2018r.

w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

o godz. 1200

mgr farm. Małgorzaty Woźniak

rozprawa doktorska pt.:

„Aktywność przeciwnowotworowa iniekcyjnych formulacji kwasu askorbinowego”

Promotor: Prof. dr hab. Maciej Małecki

Recenzenci: Prof. dr hab. Paweł Kamiński

                     Prof. dr hab. Justyn Ochocki

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2018r.

w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

o godz. 1200

mgr Agnieszki Kalicińskiej

 rozprawa doktorska pt.: „Wpływ wybranych środków przeciwbakteryjnych na drobnoustroje Gram-ujemne tworzące biofilm na powierzchniach abiotycznych”

Promotor: Prof. dr hab. Stefan Tyski

Recenzenci: Prof. dr hab. Elżbieta Trafny

                     Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2018r.  

w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

o godz. 1300

mgr farm. Agnieszki Kowalczyk

rozprawa doktorska pt.: „Badanie aktywności nowego peptydowego związku hybrydowego będącego połączeniem DALDA i związku wykazującego powinowactwo do receptora neurokininowego NK1

Promotor: Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Promotor pomocniczy: Dr Patrycja Kleczkowska

Recenzenci: Prof. dr hab. Marek Kowalczyk

                     Dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 marca 2018r.  w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędą się obrony rozpraw doktorskich:

o godz. 1200

mgr farm. Michała Pstrągowskiego

 rozprawa doktorska pt.: „Racjonalność stosowania kwasu acetylosalicylowego u pacjentów kardiologicznych z uwzględnieniem zapobiegania objawom gastrotoksyczności”

 Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak

Promotor pomocniczy: Dr Anna Dworakowska

Recenzenci: Prof. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon

                      Dr hab. Leszek Markuszewski

o godz. 1315

mgr farm. Katarzyny Buś-Kwaśnik

rozprawa doktorska pt.: „Opracowanie nowych metod bioanalitycznych z wykorzystaniem spektrometrii mas do oznaczania leków sercowo-naczyniowych w materiale biologicznym”

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Promotor pomocniczy: Dr Piotr Rudzki

Recenzenci: Prof. dr hab. Maciej Jarosz

                     Prof. dr hab. Zenon Kokot