Studia doktoranckie

Kierownikiem  Studium  Doktoranckiego Wydziału   Farmaceutycznego  jest
prof. dr hab. Dorota Maciejewska.

Wydział Farmaceutyczny prowadzi 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie.

O przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra lub jego odpowiednik i odbyli obowiązkowy staż, a w przypadku cudzoziemców – posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów oraz zakończyły postępowanie obowiązujące kandydata na studia doktoranckie.
Wszelkie informacje dotyczące wymaganych od kandydatów dokumentów, harmonogramu działań i innych kwestii organizacyjnych dostępne są na stronach internetowych WUM :Studia Doktoranckie


Obsługę administracyjną studiów doktoranckich zapewnia Biuro Obsługi Działalności Podstawowej.


Sekcja Nauczania Podyplomowego
Biura Obsługi Działalności Podstawowej pok. 218
Budynek Rektoratu
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. 57 20 218

Od 1 października 2012r. dla nowo przyjętych doktorantów będzie obowiązywał nowy program studiów doktoranckich.

Rada Programowa Studiów Doktoranckich
Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej powołała w dniu 20.02.2013 r. Radę Programową Studiów Doktoranckich.
Uwagi, komentarze i propozycje dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich można zgłaszać pocztą elektroniczną na adresy:
gorskas@interia.pl   (Sandra Górska)
malgorzata.majewska@wum.edu.pl (Małgorzata Majewska)

Punktacja po rekrutacji na studia doktoranckie
Wydziału Farmaceutycznego na rok akademicki 2016/2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nabór Doktorantów !

Poszukiwany/a doktorant/ka do realizacji projektu NCN Sonata Bis „Synteza oraz badania fizykochemiczne i biologiczne krystalicznych fosforanów wapnia podstawionych różnorodnymi jonami”
kierownik projektu: dr hab. Joanna Krystyna Kolmas
więcej >>

Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN (projekt OPUS) w ramach studiów doktoranckich
Tytuł projektu: Peptydomimetyki pochodne oksopiperazyny jako potencjalne inhibitory interakcji białek PEX14 i PEX5
kierownik projektu: dr hab. Maciej Dawidowski
więcej >>

Katedra Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego WUM poszukuje doktorantów do realizacji tematów:

  1. Izolacja i identyfikacja metabolitów z ludzkiego moczu po suplementacji wyciągami z liści oliwki oraz ocena ich   aktywności biologicznej na modelach komórkowych.
  2. Badania chromatograficzne (UHPLC-DAD-MS), izolacja oraz metabolizm wybranych surowców roślinnych stosowanych tradycyjnie w zakażeniach dróg moczowych.

Chętnych zapraszamy do kontaktu mailowego (prosimy o przesłanie, krótkiego CV zawierającego dane kontaktowe): farmakognozja@wum.edu.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------